Oznámenia

Popis 
Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením "Diaľnica D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka"info
Stavebné povolenie "Malý Šariš - zastávková nika a chodník od cintorína po kostol" verejnoprospešná stavbainfo
Voľby do orgánov samosprávy obcí - informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volenýinfo
Rozhodnutie o umiestnení stavby "Malý Šariš - zástavková nika a chodník od cintorína po kostol" verejnoprospešná stavbainfo
4. PREŠOVSKÝ CYKLOMARATÓN - 25.08.2018info
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaruinfo
Oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky 2017 ÚPN mesta Prešov"
Dátum zverejnenia : 19.06.2018
info
Informácia o systéme nakladania s odpadom oddelene vyzbieraným z komunálnych odpadov v obciinfo
Žiadosť Dopravného podniku mesta Prešov, a.s.info
Sadzobník úhrad za služby poskytované obcou Malý Šariš na rok 2017info
Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciu za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa par. 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z.z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisovinfo
Predaj parcelyinfo