Oznámenia

Popis 
Výzva na predloženie ponuky na predmet zákazky na stavebné práce: „Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Malý Šariš“info
Malošarišský PING PONG CUP 2018
17.11.2018
info
Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaruinfo
Usmernenie k dodržiavaniu zásad protipožiarnej bezpečnosti počas vykurovacieho obdobiainfo
Návrh rozpočtu obce Malý Šariš na rok 2019-2021info
Voľby do orgánov samosprávy obcí 10.novembra 2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí - oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvoduinfo
Voľby do orgánov samosprávy obcí - informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volenýinfo
Voľby do orgánov samosprávy obcí - Oznámenie o počte obyvateľovinfo
Voľby do orgánov samosprávy obcí - Oznámenie e-mailovej adresy info
Voľby do orgánov samosprávy obcí - Oznámenie zapisovateľa miestnej volebnej komisie info
Voľby do orgánov samosprávy obcí - Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Malý Šariš info
Voľby do orgánov samosprávy obcí - Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Malom Šariši info
Záverečné stanovisko "Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020"info
Informácia o systéme nakladania s odpadom oddelene vyzbieraným z komunálnych odpadov v obciinfo
Žiadosť Dopravného podniku mesta Prešov, a.s.info
Sadzobník úhrad za služby poskytované obcou Malý Šariš na rok 2017info
Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciu za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa par. 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z.z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisovinfo
Predaj parcelyinfo