Oznámenia

Popis 
Výzva na predloženie ponuky na predmet zákazky na stavebné práce: „Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Malý Šariš“info
POZVÁNKA na Malošarišský detský Juniáles - 29.06.2019 o 14:00 hod, Areál Materskej školy info
Návrh VZN č. 2/2019 o poplatkoch za znečistenie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na území obce Malý Šariš - zverejnené dňa: 07.06.2019 info
Návrh VZN č. 3/2019 o podmienkach chovu, vodenia a držania psov na území obce Malý Šariš - zverejnené dňa: 07.06.2019 info
Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Malý Šariš 2019-2024 - zverejnené dňa: 07.06.2019 info
Štatistický úrad SR - Zisťovanie EHIS info
100 rokov organizovaného športu vo Veľkom Šariši 22. jún 2019 info
"Moja dedina, ako ju vidím ja..." 2019 - 5. ročník súťaže v kreslení a maľovaní detí info
VSD - Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov
zverejnené dňa: 20.03.2019
info
UPOZORNENIE pre držiteľoch psovinfo
Zvozový kalendár 2019 - KOSITinfo
Štatistické zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácnostíinfo
Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebuinfo
Informačný leták - Africký mor ošípanýchinfo
Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov - čipovanie psovinfo
Usmernenie k dodržiavaniu zásad protipožiarnej bezpečnosti počas vykurovacieho obdobiainfo
Ochrana lesov a prírody pred požiarmi - usmernenie ORHaZZ Prešovinfo
Zabezpečenia ochrany lesov pred požiarmi a opatrenia pred vypaľovaním trávy a suchých porastov v roku 2019info
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní "Logistické centrum Malý Šariš - 4. etapa výstavby - parkovisko"info
VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU NA ÚZEMÍ SR
Voľby do Európskeho parlamentu - informácie pre voličainfo
Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Malý Šarišinfo
Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019info
Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v Malom Šarišiinfo
Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa par. 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z.z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z.z o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.info
Žiadosť Dopravného podniku mesta Prešov, a.s.info
Sadzobník úhrad za služby poskytované obcou Malý Šariš na rok 2017info