Oznámenia

Popis 
Výzva na predloženie ponuky na predmet zákazky na stavebné práce: „Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Malý Šariš“info
VÝLET DO ZAKOPANÉHO 08.03.2019info
UPOZORNENIE pre držiteľoch psovinfo
Štatistické zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácnostíinfo
Návrh VZN č. 1/2019 o poskytovaní opatrovateľskej služby
dátum zverejnenia: 01.02.2019
info
Pozvánka - Urbárske a pasienkové spoločenstvo Malý Šarišinfo
Usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebuinfo
Informačný leták - Africký mor ošípanýchinfo
Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov - čipovanie psovinfo
Usmernenie k dodržiavaniu zásad protipožiarnej bezpečnosti počas vykurovacieho obdobiainfo
Šarišské fašiangy Veľký Šariš 23.2.2019 info
Správa o hodnotení strategického dokumentu "Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov"
dátum zverejnenia: 05.02.2019
info
Verejná vyhláška - Oprava chyby vo vyhotovení rozhodnutia o umiestnení stavby "Obytný súbor, bývalé hospodárske dvory Malý Šariš - Dopravná infraštruktúra verejnoprospešná stavba"
dátum zverejnenia: 12.02.2019
info
POZVÁNKA na OcZ 18.02.2019 info
VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Voľby prezidenta SR - Informácie pre voličainfo
Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Malý Šarišinfo
Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta SRinfo
Informácia o čase a mieste konania voľby prezidenta SRinfo
VOĽBY DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU NA ÚZEMÍ SR
Voľby do Európskeho parlamentu - informácie pre voličainfo
Žiadosť Dopravného podniku mesta Prešov, a.s.info
Sadzobník úhrad za služby poskytované obcou Malý Šariš na rok 2017info
Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciu za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa par. 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z.z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisovinfo
Predaj parcelyinfo