Oznámenia

Popis 
Zápis detí do materskej školy na školsky rok 2018/2019 (prihlášky na www.msmasa.sk)info
Informácia o systéme nakladania s odpadom oddelene vyzbieraným z komunálnych odpadov v obciinfo
Žiadosť Dopravného podniku mesta Prešov, a.s.info
Sadzobník úhrad za služby poskytované obcou Malý Šariš na rok 2017info
Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciu za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa par. 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z.z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisovinfo
Predaj parcelyinfo