Všeobecne záväzné nariadenie obce Malý Šariš o chove a držaní psov na území obce Malý Šariš

Časť I.

Článok 1

Úvodné ustanovenie

V záujme zvýšenia ochrany občanov pred možným negatívnym vplyvom chovu a držania psov a v záujme ochrany psov na území obce Malý Šariš možno chovať a držať psov len pri dodržiavaní platných predpisov:

Zákon NR SR č. 488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti
Zákon NR SR č. 282/2002 Z.z. o podmienkach držania psov
Zákon NR SR č. 287/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny
Zákon SNR č. 272/1982 Zb. o ochrane zdravia ľudí

Článok 2

Základné pojmy:

1.Chovateľ – každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá psa trvalo chová alebo drží.

2.Prechodný chovateľ – každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá psa prechodne chová alebo drží.

Článok 3

Nariadenie sa nevzťahuje:

1. Na chov a držanie psov, ktoré sprevádzajú ťažko zrakovo postihnuté osoby.

2. Pre cirkusy, pojazdné zverince a podobné podujatia podobného charakteru.

Časť II.

Článok 4

Podmienky pre chov a držanie psov

1.Za účelom dodržiavania technických, hygienickýchveterinárnych podmienok chovu psov sa určujú tieto vzdialenosti:

a) Chovný objekt pre psa musí byť od obytných objektov suseda vzdialený najmenej 10 m. Pri menšej vzdialenosti sa vyžaduje písomný súhlas suseda.

b) Chovný objekt pre psa musí byť od individuálneho zdroja vody (studne) vzdialený najmenej 10 m.

c) Chovný objekt pre psa musí byť od objektov občianskej vybavenosti (obchody, nákupné strediská, predškolské zariadenia, školy a pod.) vzdialený najmenej 30 m.

2.Chovateľ pred začatím stavby chovnéhopre psa alebo pri zmene tohto objektu je povinný postupovať v zmysle platného stavebného zákona (č. 50/76 Zb.). 3.Vodenie psov je zakázané:

a) na detské pieskoviská, detské a športové ihriská, do areálov predškolských zariadení, areálov škôl, do zariadení potravinárskej výroby, verejného stravovania, do zdravotníckych zariadení a do priestoru cintorína,

b)na iné miesta označené nápisom „ZÁKAZ VSTUPU SO PSOM“.

4.Voľný pohyb psa po uliciachiných verejných priestranstvách je zakázaný.

Článok 5

Povinnosti chovateľa psov

1. Chovateľ je povinný zabezpečiť psovi výživu, opateru a umiestnenie zodpovedajúce jeho fyziologickým potrebám a správaniu, poskytnúť mu potrebnú voľnosť pohybu.

2. Chovateľ je povinný umiestniť psa do zariadení s primeranými hygienickými podmienkami a je povinný ich udržiavať okrem iného aj dezinfekciou, deratizáciou a dezinsekciou.

3.Chovateľ nesmie porušovať chovomdržaním psa veterinárne a hygienické predpisy, nariadenia obce, verejný poriadok v obci, ohrozovať zdravie a bezpečnosť občanov a nesmie poškodzovať ich majetok.

4.Chovateľ psaten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol. Ten, kto psa vedie je povinný oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu chovateľa psa. Na žiadosť ošetrujúceho lekára je chovateľ povinný dať psa vyšetriť veterinárnemu lekárovi.

5.Chovateľ je zodpovedný za škodu spôsobenú chovaným alebo držaným psomje povinný nahradiť ju podľa všeobecne platných predpisov.

6.Chovateľ je povinný urobiť také opatrenia, aby pes nemohol uniknúťchovného priestoru a voľne pobehovať po verejnom priestranstve.

7.Chovateľ je povinný dodržiavať opatrenia určené na predchádzanie vzniku, zdolávanie a zamedzenie šírenia nákaz hromadných ochorení psov a chorôb prenosných zo psa na človeka a naopak.

8.Chovateľ psa je povinný dať zaočkovať svojho psa proti chorobám určeným štátnym veterináorgánom.

9.Chovateľ nesmie psa týrať, ukončiť jeho chov vypustenímobci, do voľnej prírody a usmrtiť psa bez primeraného dôvodu. Bezbolestné usmrtenie psa po predchádzajúcom zbavení vedomia môže vykonať len veterinárny lekár, okrem skončenia utrpenia zvieraťa v naliehavých prípadoch, ak nemožno rýchlo zabezpečiť pomoc veterinárneho lekára.

10.Chovateľ môže prenechať vedenie psa mimo chovného priestoru len osobe, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.

11.Chovateľ je povinný znečistené miesta vyčistiť od výkalov psa a tieto bezpečne odstrániť.

12.Pri uhynutí psa je chovateľ povinný zavolať asanačný podnik (kafilériu), alebo psa zakopať na svojom pozemku a to do hĺbky najmenej 70 cm.

13.Chovateľ je ďalej povinný:

a) psa, ktorého drží viac ako tri mesiace, do 30 dní prihlásiť do evidencie obecného úradu

b) dať psa každoročne zaočkovať proti besnote

c) na verejnom priestranstve mať psa na vodítku a nebezpečnému psovi nasadiť náhubok

d) do 30 dní od zmeny skutočnosti oznámiť na Obecnom úrade:

– zmenu chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes drží (najmä ak sa nezhoduje s miestom trvalého bydliska držiteľa psa)

– skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný

– úhyn psa

– stratu psa

e) stratu, zničenie alebo odcudzenie evidenčnej známky psa oznámiť na OcÚ do 14 dní odvtedy, čo stratu, zničenie alebo odcudzenie zistil. Obecný úrad vydá chovateľovi náhradnú evidenčnú známku psa za poplatok 30,- Sk.

Článok 6

Útulky pre psov

1.Túlavé psy odchytávajú organizáciepríslušným vybavením. Odchytený pes sa umiestni do útulku pre psov, kde si ho chovateľ môže za poplatok vyzdvihnúť do 5 dní.

2.Psa, ktorého si chovateľ nevyzdvihneútulku do 5 dní, môže byť za poplatok predaný.

3.Organizácia, ktorá spravuje útulok, môže psa utratiť, ak nedôjdevyzdvihnutiu alebo k odpredaju psa po 5 dňoch od prijatia do útulku.

Článok 7

Sankcie

1.Porušenie ustanovení tohto VZN je priestupkom, za ktorý môže byť uložená pokuta do výšky 500,- Sk v priestupkovom konaní príslušnými orgánmi štátnej správy do výšky 1000,- Sk.

2.Chov a držanie psov môže Obecný úrad zakázať:

– pri porušení platných predpisov,
– pri porušení tohto nariadenia,
– pri dokázateľnom ohrozovaní zdravia a bezpečnosti občanov.

Časť III.

Článok 8

Záverečné ustanovenia

Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú:

a)pracovníci obce,

b)poslanci Obecného zastupiteľstva obce Malý Šariš,

c)hlavný kontrolór obce Malý Šariš.

Článok 9

Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Malý Šariš sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo dňa 29.04.2005 a nadobúda účinnosť 15 dňom vyvesenia na úradnej tabuli obce Malý Šariš.