VZN o čistote a poriadku obce

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE MALÝ ŠARIŠ O ČISTOTE OBCE A VEREJNOM PORIADKU č.1/2011

Časť I.

Úvodné ustanovenie

Článok 1

Predmet úpravy

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) stanovuje práva a povinnosti obyvateľov, návštevníkov, fyzických a právnických osôb, vlastníkov, správcov, nájomcov, užívateľov pozemkov, verejných priestranstiev a iných objektov pri zabezpečovaní čistoty mesta a verejnom poriadku na území obce Malý Šariš.

Článok 2

Základné pojmy

1. Verejným priestranstvom pre účely tohto nariadenia sa rozumie priestranstvo, ktoré je bežne voľne prístupné, s rešpektovaním obmedzení stanovenými právnymi predpismi (napr. zákon o pravidlách cestnej premávky a pod) – najmä chodníky, mosty, verejné priechody, verejné schody, verejná zeleň, detské ihriská, športové ihriská, verejné sady, parky, nástupištia a výstupištia prostriedkov verejnej dopravy, cintoríny, námestia, trhoviská slúžiace verejnému užívaniu a verejné zariadenia, parkoviská, ktoré sú na verejne prístupných miestach, ktoré obec zriadila pre občanov.

2. Miestne komunikácie sú všeobecne prístupné a užívané ulice, cesty, parkoviská vo vlastníctve obce a verejné priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií podľa osobitných predpisov.

3. Verejne prístupný objekt (miesto) je každé miesto, kam má prístup viac ľudí. Nemusí byť bez obmedzenia prístupné komukoľvek a kdekoľvek. Stačí, že je to miesto prístupné len niektorým osobám určeným povahou ich zamestnania alebo inak. Neprekáža, že miesto nie je trvalé prístupné verejnosti a je prístupné napr. len v určitom prevádzkovom čase a pod.

Časť II.

Zabezpečenie čistoty

Článok 3

Verejné priestranstvá

1. Pre zabezpečenie primeraného životného prostredia v záujme zdravia a bezpečnosti občanov sa v obci zakazuje znečisťovať verejné priestranstvo.

2. Zakazuje sa najmä:
a) odhadzovať smeti, papier, obaly všetkého druhu, zvyšky jedál, ovocia a zeleniny, ohorky z cigariet, cestovné lístky a iné nepotrebné veci a odpadky mimo nádob na to určených,
b) znečisťovať verejné priestranstvá odpadkami z ambulantného a stánkového predaja,
c) znečisťovať verejné priestranstvá a verejnú zeleň splaškovými vodami, olejmi, chemikáliami alebo iným spôsobom. Zákaz sa vzťahuje i na umývanie a čistenie motorových vozidiel na verejných priestranstvách a na komunikáciách,
d) vylievať znečistené úžitkové vody chemikáliami do uličných kanalizačných vpustí, na chodníky, komunikácie, verejnú zeleň,
e) akokoľvek znehodnocovať, poškodzovať a ničiť verejnú zeleň, verejné objekty a zariadenia (lavičky, odpadové nádoby, kontajnery, detské ihriská, zariadenia verejného osvetlenia, verejné telefónne stanice, autobusové zastávky a autobusové čakárne, cestovné poriadky, dopravné značky, reklamné zariadenia), pamiatkové objekty a zariadenia (sochy, pamätníky a hroby ),
f) umiestňovať reklamné zariadenia a pútače bez povolenia Obecného úradu,
g) vyberať odpad zo smetných nádob,
h) nechávať otvorené nádoby s odpadom,
i) odvážať, ukladať domové odpadky, drobný stavebný odpad, nadrozmerný odpad a ostatný komunálny odpad na iné miesta, než sú na tieto účely vyhradené,
j) skladovať na verejných priestranstvách stavebné materiály, stavebný alebo iný odpad, palivo a škváru bez povolenia obce , úmyselne ničiť, poškodzovať, znečisťovať, zamieňať, pozmeňovať, zakrývať alebo premiestňovať dopravné značky, turistické značky alebo orientačné zariadenia a orientačne tabule,
k) poškodzovať zariadenia verejného osvetlenia ,
l) skladovať na verejných priestranstvách horľavé, výbušné a iné nebezpečné látky,
m) vyvolávať na verejných priestranstvách a v prostriedkoch verejnej hromadnej dopravy pohoršenie nadávaním, pľuvaním, vykonávaním telesnej potreby, prípadne iným spôsobom porušovať spoločenské pravidlá správania a rušiť nočný kľud,
n) akokoľvek ohrozovať, znehodnocovať a poškodzovať verejne prístupný objekt, verejnoprospešné zariadenia, kultúrne pamiatky, domové fasády, informačné zariadenia, prvky drobnej architektúry,
m) vypaľovať trávnatý porast, spaľovať trávu a lístie, spaľovať akýkoľvek odpad a zakladať oheň v zberných nádobách,
p) vyhadzovať odpad z okien a balkónov, vylievať tekutiny alebo iným podobným spôsobom znečisťovať verejné priestranstvo.

3. Za znečistenie alebo poškodenie verejných priestranstiev zodpovedá pôvodca znečistenia, ktorý je povinný spôsobenú závadu na svoje náklady bezodkladne odstrániť a nesie právnu zodpovednosť za následky vzniknuté z tohto znečistenia alebo poškodenia.

Článok 4

Čistenie verejných priestranstiev

1. Pod čistením verejného priestranstva od drobného odpadu sa rozumie:
a) v letnom období vyzbieranie drobného komunálneho odpadu (papier, obaly plastové, sklenené a pod.) z trávnikov, spevnených plôch. V zimnom období sa táto činnosť vykonáva podľa potreby s prihliadnutím na klimatické podmienky.
b) čistenie tzv. okapových chodníkov okolo budov.
c) odstraňovanie náletov a burín medzi stenou domu a okapovým chodníkom.
2. Zvolávateľ zhromaždenia /2 alebo usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia 3/ je povinný zabezpečiť vyčistenie verejného priestranstva a verejnej zelene do 2 hodín od ukončenia zhromaždenia alebo podujatia.
3. Nehnuteľnosti, dvory, záhrady a ploty, ktoré hraničia s verejným priestranstvom a s inou nehnuteľnosťou je povinný vlastník prípadne užívateľ udržiavať tak, aby sa nečistoty nedostávali na verejné priestranstvá. Majitelia alebo užívatelia domov a záhrad sú povinní konáre stromov, kríkov a iných rastlín vyčnievajúcich na cesty, chodníky a ulice ostrihať, konáre príp. vetvy prerastajúce cez ploty upraviť tak, aby neprekážali chodcom a nenarúšali cestnú premávku, zimnú údržbu a strojné čistenie mesta.
4. Steny a priečelia objektov domov a ďalších objektov musia byť čisté, zbavené nevhodných nápisov, kresieb a hesiel, udržiavané tak, aby svojim technickým stavom a vzhľadom (napr. z dôvodu opadávajúcej omietky, deravých odkvapových žľabov a zvodov nenarúšali vzhľad obce a neohrozovali bezpečnosť občanov. Obchodné reklamy, rolety, firemné tabule a iné podobné zariadenia musia byť čisté, esteticky upravené a bezpečné a umiestnené tak, aby neprekážali chodcom, vodičom motorových vozidiel, zabezpečovaniu zimnej údržby a strojnému čisteniu obce.
5. Majitelia a prevádzkovatelia predajných stánkov, letných terás, pojazdných predajní, predajných stolov, nebytových priestorov lunaparkov a cirkusov a iných podobných zariadení sú povinní zabezpečiť čistotu a poriadok do vzdialenosti 6 metrov od týchto zariadení, najmä umiestnením dostatočného počtu košov na odpad a ich pravidelným vyprázdňovaním. Odpadové koše sa nesmú vyprázdňovať do uličných košov na odpad, ale do osobitne objednanej zbernej nádoby na odpad z vlastného podnikania.
6. Nakladanie a vykladanie tovaru a iného materiálu na verejnom priestranstve (napr. tuhé palivo, drevo, stavebný materiál a pod.) možno vykonávať iba vtedy, ak sa nedá uskutočniť z priestorov umiestnených mimo verejného priestranstva (napr. z dvora domu). Pri nakladaní a vykladaní tovaru treba dbať na čistotu a poriadok, na bezpečnosť chodcov a na zjazdnosť a schodnosť v bezprostrednom okolí nakládky alebo vykládky. Prípadné znečistenie z takejto činnosti musí byť ihneď odstránené.
7. Nepotrebné predmety ako napr. nábytok, obaly z tovaru a pod. alebo iný objemový odpad možno vyviesť do pristaveného veľkoobjemového kontajnera alebo nákladného vozidla. Naplnený kontajner sa musí odviesť najneskôr do 5 dní po jeho naplnení.
8. Zberné nádoby nesmú byť umiestnené na chodníku, okraji vozovky ani na inom verejnom priestranstve, okrem nevyhnutne potrebného času pred vyprázdnením a po vyprázdnení. Po vyprázdnení musia byť bezodkladne uložené späť na vyhradené miesto.

Článok 5

Udržiavanie čistoty komunikácií a chodníkov

1. Za čistotu a čistenie miestnych komunikácií – ciest zodpovedá vlastník (správca) miestnych
komunikácií. /1
2. Prepravovaný náklad musí byť zabezpečený tak, aby rozprašovaním, rozsypávaním alebo odkvapkávaním neznečisťoval cestu a ovzdušie. V prípade, že dôjde k znečisteniu cesty, právnická alebo fyzická osoba, ktorej vozidlo znečistenie spôsobilo, je povinná na svoj náklad vykonať bezodkladne vyčistenie komunikácie. Ak to povinný bezodkladne nevykoná, zabezpečí to obec na náklady znečisťovateľa.
3. Na území obce sa zakazuje:
a) jazdiť vozidlami, ktoré sú znečistené nad prípustnú mieru a vozidlami, ktoré svojim nákladom znečisťujú vozovku; pred vjazdom na cestné teleso miestnej komunikácie musia byť takéto vozidlá očistené,
b) používať chodníky a pešie priestranstva na jazdu alebo odstavovanie akýchkoľvek motorových vozidiel, kde nie je vybudovaná zásobovacia komunikácia je možné na zásobovanie využiť chodník alebo pešie priestranstvo v nevyhnutnom rozsahu (vyloženie a naloženie tovaru) pri rešpektovaní stanoveného dopravného režimu územia ak je dopravným značením stanovená povolená doba pre zásobovanie. c)preháňať miestnými komunikáciami stáda hospodárskych zvierat.

4. Chodníky v zastavanom území obce sú povinní čistiť vlastníci alebo užívatelia budov, vlastníci ( užívatelia ) bytov a nebytových priestorov v bytových domoch alebo vlastníci ( užívatelia ) pozemkov hraničiacich s chodníkom, ktorí sú povinní uviesť meno a priezvisko osoby zodpovednej za čistotu chodníka na viditeľnom mieste v bytovom dome. Čistenie ostatných chodníkov sú povinné zabezpečiť právnické alebo fyzické osoby poverené obcou.
5. Ak vlastník alebo užívateľ budovy (pozemku) nemôže sám vykonávať povinnosti uložené týmto nariadením, je povinný sa postarať o ich vykonanie na vlastné náklady.
6. Za čistotu chodníkov pred obchodnými a prevádzkovými objektmi zodpovedajú fyzické alebo právnické osoby, ktoré tieto objekty pre svoju činnosť používajú. Sú povinné uviesť meno a priezvisko (názov a sídlo) osoby zodpovednej za čistotu chodníka na viditeľnom mieste.
7. Čistením chodníkov sa rozumie zametanie, prípadne umývanie a splachovanie (ak sú vhodné podmienky – zdroj vody, kapacita kanalizácie) chodníkov a verejných schodíšť, odstraňovanie blata, odpadkov, buriny a nečistôt.
8. Chodníky je potrebné čistiť po celej šírke, keď nie je chodník, tak pás 2 m hraničiaci s nehnuteľnosťou a potrebný ku chôdzi, podľa potreby denne, vrátane dní pracovného pokoja. Čistenie chodníkov musí byť ukončené počas celého roka do 7,00 hod. Zametané nečistoty sa ukladajú do smetných nádob. Zakazuje sa zametanie na verejnú zeleň, do kanalizačných vpustí, na zelené pásy, pod schody, lavičky, kvetináče.

Článok 6

Zabezpečenie čistoty vodných tokov

1. Zakazuje sa do korýt vodných tokov, nádrží a fontán vhadzovať akýkoľvek odpad, alebo ho ukladať na miesta, z ktorých by mohol byť splavený.
2. Zakazuje sa vlievať alebo vypúšťať zdravotne hygienicky alebo bezpečnostne závadné látky a tekutiny a to najmä ropné látky, žieraviny, priemyselné a organické hnojivá, tuhé a tekuté kaly, posýpacie soli a iné škodlivé látky, ktoré by mohli ohroziť akosť alebo zdravotnú nezávadnosť vody a život vo vodnom toku.
3. Vo vodných tokoch, nádržiach a na ich brehoch sa zakazuje robiť údržbu alebo umývať motorové vozidlo, motocykle, bicykle a pod..
4. Zakazuje sa prehradzovať korytá vodných tokov, bez súhlasu ich správcu, a poškodzovať brehy vodných tokov.
5. Zakazuje sa zakladať ohniská na brehoch vodných tokov.
6. Zelené plochy prislúchajúce k vodným tokom – ich kosenie a čistenie zabezpečuje správca tokov minimálne 2 krát ročne.

7. Zákaz vypúšťania hnojovice, ako produktu hospodárskych zvierat na súkromné pozemky , verejné priestranstvá , brehy vodných tokov a korytá vodných tokov.

Článok 7

Čistenie verejných priestranstiev v zimnom období

1. Zimnú údržbu miestnych komunikácií zabezpečujú organizácie poverené obcou Malý Šariš, ktoré vykonávajú údržbu povrchu vozoviek vhodným posypovým materiálom, pluhovaním a zhŕňaním a odvozom snehu. Prednostne sa zabezpečuje zjazdnosť križovatiek, frekventovaných ulíc a ulíc s premávkou mestskej hromadnej prepravy, zberných komunikácií z miest s najhustejším osídlením, ďalej komunikácií s nepriaznivými sklonovými pomermi a priechodov pre chodcov. Sneh sa odváža na skládky, ktoré určuje Obecný úrad.
2. Schodnosť chodníkov v zastavanom území obce sú povinní zabezpečiť vlastníci alebo užívatelia nehnuteľnosti hraničiacich s chodníkom. Kde nie je chodník, tak vlastník nehnuteľnosti je povinný čistiť pruh miestnej komunikácie, ktorý hraničí s nehnuteľnosťou a je potrebný k bezpečnej chôdzi. Schodnosť ostatných chodníkov zabezpečujú právnické alebo fyzické osoby poverené obcou.
3. Ak vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti nemôže sám vykonávať zimnú údržbu chodníkov je povinný zabezpečiť jej vykonanie inou osobou, resp. zmluvne na vlastné náklady (napr. nájomcu nebytového priestoru, domovníka, upratovačku a pod.), v takomto prípade môže plnenie povinnosti alebo náhradu vzniknutej škody (napr. pri poškodení zdravia a majetku osôb, pokutu za neudržiavané komunikácie) vymáhať od týchto osôb /4,5
Meno a adresu tejto osoby zverejní na viditeľnom mieste ( napr. z vnútornej časti vchodových dvier, v informačnej skrinke pre obyvateľov v objekte a pod. )
4. Za zimnú údržbu chodníkov pred obchodnými a prevádzkovými objektmi zodpovedajú fyzické alebo právnické osoby podnikajúce na území obce. Na viditeľnom mieste zverejnia meno a priezvisko (názov a sídlo) osoby zodpovednej za zimnú údržbu chodníka.
Táto povinnosť sa vzťahuje aj na miestne komunikácie IV. triedy (pešie komunikácie), ktoré nie sú ani obmedzene prístupné prevádzke motorovým vozidlám (napr. schody, cestičky pre chodcov, lávky, cyklistické chodníky, terasy a pod.). Za prístup k stojiskám nádob na domový odpad, ako aj za vyčistenie manipulačného priestoru okolo stojiská v šírke minimálne 3 metre zodpovedá právnická osoba zodpovedná za odvoz odpadu.
5. Chodníky je potrebné čistiť po celej šírke, ktorá umožní bezpečnú schodnosť.
6. Chodníky sa musia čistiť podľa potreby denne, vrátane dní pracovného pokoja. Čistením sa rozumie povinnosť odstraňovanie snehu, náľadia, námrazy alebo znečistenia (napr. zvyšky posypového materiálu po zimnom posype, výkopových prácach a pod.), pokiaľ vytvárajú alebo by mohli vytvoriť závadu v schodnosti.
7. V zimnom období treba odstrániť z chodníkov sneh a námrazu aj viackrát za deň a v celej šírke chodníka. Sneh a námraza sa zhŕňajú do hromád na okraj vozovky. Pri tvorení poľadovice treba chodníky posýpať inertným materiálom (pieskom, kamennou drvinou a pod.). Posyp chloridmi (chemické čistenie) sa môže aplikovať iba v nevyhnutnom prípade a len na asfaltový povrch.
8. Pri odstraňovaní a hromadení snehu treba dbať na to, aby neboli zatarasené priechody pre chodcov, prístup a príjazd k stojiskám nádob na domový odpad, vjazdy, vstupy do budov, prístup k zastávkam MHD a pod.
9. Ak napadne sneh v noci, alebo sa v noci vytvorí námraza, musia sa chodníky očistiť a posypať inertným materiálom najneskôr do 7,00 hod. Schodnosť je potrebné zabezpečiť minimálne do 22,00 hod.
10. Pri väčších snehových alebo námrazových kalamitách, keď organizácia poverená zimnou údržbou vlastnými silami a prostriedkami nemôže zabezpečiť nevyhnutnú schodnosť a zjazdnosť verejných priestranstiev, môže starosta obce uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc. Za poskytnutie tejto pomoci má právo na úhradu účelne vynaložených nákladov.

Časť III.

Užívanie verejného priestranstva

Článok 8

Iné druhy užívania verejného priestranstva

1. Užívať verejné priestranstvo na iný účel, než pre ktorý je určený, je možné len na základe povolenia obce Malý Šariš a podlieha daňovej povinnosti. /6
2. Iné druhy užívania verejného priestranstva:
a) osobitné užívanie verejného priestranstva,
b) zvláštne užívanie miestnych komunikácií, verejného priestranstva a zelene.
3. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenie lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla, umiestnenie informačno-reklamného zariadenia a pod.
4. Trvalým parkovaním vozidla sa rozumie vyhradenie priestoru z verejného priestranstva ako parkovisko pre určité vozidlo alebo vozidla právnickej alebo fyzickej osoby a jednak súvislé státie vozidlom na tom istom mieste.
5. Zvláštnym užívaním verejného priestranstva sa rozumejú najmä:
a) rozkopávky ciest, komunikácií a plôch zelene,
b) umiestnenie dočasných drobných stavieb,
c) záber verejného priestranstva na stavenisko, skládku stavebného materiálu.
6. Zvláštne užívanie miestnych komunikácií, verejného priestranstva a zelene upravuje príslušné Všeobecne záväzné nariadenie obce Malý Šariš.
7. Podmienky umiestňovania informačných, reklamných a propagačných zariadení na území obce upravuje príslušné všeobecne záväzné nariadenie obce Malý Šariš.

Časť IV.

Verejný poriadok

Článok 9

Nočný kľud

1. Nočný kľud sa stanovuje od 22,00 hod. do 6,00 hod.
2. Všetky osoby sú povinné zachovávať celoročne nočný kľud. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na posledný a prvý deň v roku a v dobe konania kultúrnej, športovej, spoločenskej, resp. inej akcie na konanie, ktorú dala súhlas s jej priebehom aj po 22.00 hod. obec Malý Šariš.
3. Nočný kľud nesmie byť rušený používaním akéhokoľvek zdroja hluku prekračujúcom najvyššie prípustné hodnoty pre denný a nočný čas, určené osobitným predpisom /7 Právnické osoby, fyzické osoby a občania sú povinní zabezpečiť, aby sa pri prevádzke zariadení alebo ich používaní zamedzil vznik a šírenie hluku, ktorého sa možno vyvarovať, najmä sa musia dodržiavať návody a iné pokyny na obsluhu, prevádzku a údržbu zariadení. Musia sa dodržiavať návody a iné pokyny na obsluhu, prevádzku a údržbu zariadení šíriacich hluk. Kompetentný orgán pre meranie hladiny hluku, povoľovanie prevádzky ako aj kontroly je Regionálny úrad verejného zdravotníctva.

Článok 10

Opatrenia na ochranu nefajčiarov

1. Na zákaz fajčenia sa vzťahuje osobitný prepis /8.
2. Ďalej sa zakazuje fajčiť:
a) na nástupištiach MHD vo vzdialenosti 4 metre od vymedzenej plochy nástupišť MHD,
b) na miestach, na ktorých sa nachádzajú pieskoviská, športové a rekreačné plochy určené pre deti a mládež ako aj v ich bezprostrednej blízkosti,
c) na verejných trhoviskách,
d) na cintorínoch.

Časť V.

Zodpovednosť za porušenie povinnosti

Článok 11

Správne delikty

Porušenie ustanovení tohto nariadenia právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie sa postihuje pokutou do výšky 200.000,- Sk /9. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Článok 12

Priestupky

1. Porušenie ustanovení tohto nariadenia fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok. Na konanie o priestupku sa vzťahuje zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
2. V blokovom konaní priestupky prejednáva komisia verejného poriadku a starosta obce Malý Šariš.

Článok 13

Kontrola

1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú :
a) členovia komisie verejného poriadku pri obecnom zastupiteľstve v Malom Šariši,
b) zamestnanci obce,
c) starosta obce
d) poslanci Obecného zastupiteľstva,
e) osoby poverené obcou.

Časť VI.

Záverečné ustanovenia

Článok 14

Prechodné a záverečné ustanovenia

1. Vlastníci, správcovia nehnuteľnosti, právnické osoby založené alebo zriadené obcou Malý Šariš sú povinné zabezpečiť trvalé umiestnenie tohto nariadenia na mieste prístupnom pre užívateľov.
2. Úprava verejného poriadku je obsiahnutá aj vo všeobecne záväzných nariadeniach obce Malý Šariš.
3. Znečisťovanie verejných priestranstiev skladovaním materiálu, výkopovej zeminy a odpadu sa posudzuje ako nepovolené užívanie verejného priestranstva, ktoré podlieha dani za užívanie verejného priestranstva.
4. Na konanie vo veci daní sa vzťahujú osobitné predpisy.
5. Týmto nariadením nie sú dotknuté povinností právnických a fyzických osôb podľa osobitných predpisov.

Článok 15

Účinnosť

1. Návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia bolo zverejnené na pripomienkovanie dňa 10.06.2011 a zvesené dňa 28.06.2011 bez pripomienok.

2. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo a schválilo Obecné zastupiteľstvo dňa 29.06.2011 uznesením č.9/4/2011.

3. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 30.06.2011 a zvesené 15.07.2011

4. Všeobecne záväzné nariadenie obce Malý Šariš č. 1/2011 o čistote obce a verejnom poriadku nadobúda účinnosť dňa 15.07.2011.

Ing. Miroslav Palenčár

Starosta obce Malý Šariš

Odkazy k textu
1. Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
2. Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov
3. Zákon č 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach
4. Zákon č. 311/2001 Z. z. – Zákonník práce
5. Zákon č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník/
6. § 13n zákona č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších prepisov
7. Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
8. Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov