VZN

Popis 
VZN č. 2 / 2003 o poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhrade za túto opatrovateľskú službu na území obce Malý Šarišinfo
VZN č. 3 / 2005 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu na území obce Malý Šarišinfo
VZN č. 1 / 2011 o čistote obce a verejnom poriadkuinfo
VZN č. 1 / 2013 o chove, vodení a držaní psov na území obce Malý Šarišinfo
VZN č. 1 / 2014 o miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Malý Šarišinfo
VZN č. 1 / 2015 Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Malý Šarišinfo
VZN č. 2 / 2017 VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 2/2016info
VZN č. 1/2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Malý Šarišinfo