Škola zabezpečuje vzdelávanie podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 a podľa vlastného Školského vzdelávacieho programu- ŠkvP- Zvedavé chrobáčiky. Deti si rozvíjajú pohybové, jazykové i pracovné zručnosti, tvorivosť, hudobné a výtvarné nadanie, matematicko-logické myslenie. Utvárajú si elementárne poznatky z oblasti dopravnej, informačnej, literárnej, zdravotnej, etickej, mediálnej a taktiež si rozvíjajú predčítateľskú gramotnosť. Každodennou súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti je aj rozvíjanie a upevňovanie kultúrnych, hygienických, stravovacích a spoločenských návykov detí.

Materskú školu v súčasnosti tvorí jednopodlažná budova rozdelená do dvoch tried so samostatnými šatňami a sociálnymi zariadeniami. Triedy slúžia na účely herných a didaktických aktivít a tiež ako miesto stolovania detí. V auguste 2014 bola prevedená rekonštrukcia, ktorá rozšírila priestorové možnosti, je využívaná ako spálňa v 2. triede. Poschodová drevená galéria vytvára priestor pre čitateľské centrum pre deti a ITK centrum, ktoré je prepojené s počítačom v triede.

Prvá písomná zmienka o malošarišskej škole je z roku 1600. V tomto období elementárne vzdelávanie zabezpečovali školy zriaďované pri farách. Hodno spomenúť, že koncom 16. storočia bolo v Uhorsku len 46 dedinských škôl, z toho 29 na území Slovenska.
Druhá, nám dostupná písomná zmienka o škole je z roku 1814. Obsah vzdelávania tvorila výučba náboženstva ako hlavného vyučovacieho predmetu a trívium – čítanie, písanie, základy počtov. Učiteľ Ján Grobár vyučoval deti 5 mesiacov v roku. Po ňom prišiel do obce učiteľ Štefan Holenkay a na svojom poste zotrval 50 rokov.

Mgr. Mariana Karabinošová

riaditeľka MŠ

Pedagogickí zamestnanci MŠ

  • Mgr. Mariana Karabinošová – riaditeľka MŠ
  • Mária Migrová –učiteľka MŠ
  • Bc. Gabriela Šebeková – učiteľka MŠ
  • Mgr. Terézia Mihaliková – účiteľka MŠ
  • Bc. Dominika Olejňáková – učiteľka na MD

Nepedagogickí zamestnanci

  •  Zuzana Blihárová –  vedúca ŠJ
  •  Anna Grejtáková – kuchárka
  •  Gabriela Hubová – školníčka

Pracovná doba: 06:30 – 16:30 hod.

Tel. č. : +421 948 922 272

Email: materskaskolamasa@gmail.com

V prevádzke MŠ sú dve triedy s celodennou výchovou a vzdelávaním.

  1. Trieda Lienky : 2 – 4 ročné deti
  2. Trieda Motýliky : 4 – 6 ročné deti

Prvé roky

“Materská škola bola po prvýkrát otvorená v roku 1947. Mala iba poldennú prevádzku. Prvou učiteľkou v nej bola E. Šipošová. Škôlke patrila jedna miestnosť v budove terajšieho obecného úradu, v miestnosti, v ktorej potom niekoľko desaťročí sídlila miestna knižnica. Ďalej v nej učili: 1948 – 1949 Elena Kundríková, 1949 – 1950 E. Liptáková, 1950 – 1952 Anna Javorská, 1952 – 1961 Monika Mauritzová, 1961 – 1962 Chocholačková, od 1962 Jolana Dzurovčáková.

Po odchode Poľnohospodárskeho odborného učilišťa a po nutnej renovácií budovy sa do vyprázdnených priestorov nasťahovali deti v predškolskom veku. Spočiatku (r. 1966) tu bola zriadená závodná MŠ Šľachtiteľskej stanice s celodennou prevádzkou. V roku 1967 sa obidve škôlky zlúčili.

Riaditeľky MŠ: 1967 – 1975 Oľga Juríčková, 1975 – 1978 Iveta Brezinová – Sláviková,
1978 – 1980 Gabriela Potočnáková, 1980 – 1985 Iveta Sláviková, 1985 – doteraz Anna Tumidalská.”

www.msmasa.sk

Trocha z histórie

V roku 1868 bola po prvýkrát zákonom stanovená šesťročná povinná školská dochádzka pre deti od šesť do dvanásť rokov. Ale keďže novela tohto zákona z roku 1883 pripúšťala oslobodiť deti v dedinských školách z dochádzky do školy, škola sa naďalej zapĺňala iba v zimných mesiacoch. V ľudovej škole v obci postupne pôsobili títo učitelia: Alex Štofko, Andrej Sedlák, Jozef Teplamný, Andrej Zlatohlavý, Jakub Barda (1886 – 1894), Ján Dráč (1896 – 1924).

Škola stála na mieste, kde je teraz obecná knižnica a po 1. svetovej vojne bol jej stav nedôstojný poslania školy. Školský inšpektor P. Gallo o tom napísal: „Vari bola náhoda, že prvá škola, ktorú som navštívil dňa 30. januára 1919 v Malom Šariši, bola v každom ohľade odstrašujúcim príkladom. Umiestnená bola veľmi chatrne, viac v chatrči než v zodpovedajúcej školskej budove, deti bez učebníc, škola bez pomôcok a učiteľ sa v práci nepresiľoval.“

Obyvatelia obce začali stavať novú školu hneď vedľa a zároveň rekonštruovať pôvodnú budovu školy. Jednotriedna rímskokatolícka škola bola daná do užívania v roku 1924 a pôvodná budova školy bola prerobená na učiteľský byt. Deti evanjelikov chodili do školy v Prešove. V rokoch 1925 – 1933 v škole učil Štefan Lichvár. Žiakov neustále pribúdalo a tak sa obec pustila do výstavby dvojtriednej obecnej ľudovej školy. Bola postavená na mieste, kde je v súčasnosti obecný úrad. Kým však v septembri 1934 otvorila svoje dvere žiakom, provizórnym riešením sa na dva školské roky stal dom Felixových na začiatku Telekče. V rokoch 1933 – 41 na cirkevnej škole vyučoval Ladislav Cirbus. Do obecnej školy nastúpili učitelia: Valéria Tabišová, Ferdinand Blahuta, Štefan Pončák, Marta Šimandiová, od roku 1940 manželia Ján a Mária Kahancovi. V roku 1941 sa obidve školy spojili. Za riaditeľa bol menovaný Ladislav Cirbus. V roku 1943 jeho miesto zaujal Ján Kahanec, koncom päťdesiatych rokov Mária Kahancová. V rokoch 1959 – 60, boli prístavbou s dvoma novými triedami spojené budova dovtedajšej jednotriednej školy s budovou, v ktorej bol byt pre učiteľa.

Žiaci druhého stupňa striedavo navštevovali školy vo Veľkom Šariši, Prešove a Župčanoch.
V septembri 1962 sa riaditeľom ZŠ stal Vincent Kušnír. V tejto funkcii pôsobil do marca 1991. Poslednou riaditeľkou sa stala Mária Pavlíková. Dňa 25. apríla 1994 Školská správa v Prešove pozastavila prevádzku školy pre nízky počet zapísaných žiakov – Mária Pavlíková v šk. roku 1993/1994 vyučovala v 1. – 4. ročníku spolu 9 žiakov. Budova školy bola v zmysle zákonných nárokov vrátená rímskokatolíckej cirkvi. Školopovinné deti od septembra 1994 navštevujú ZŠ na Odborárskej ulici v Prešove. Ich prepravu do a zo školy zabezpečuje Dopravný podnik mesta Prešova prostredníctvom školských spojov.

V rokoch 1937 – 43 pôsobila v obci dvojročná ľudová škola hospodárska. Vyučovali na nej učitelia ľudovej školy. V uvedenom roku sa presťahovala do Župčian.
V roku 1960 bolo v bývalom hosťovskom dome veľkostatkára Hodossyho zriadené Poľnohospodárske odborné učilište s odborom pestovateľ – chovateľ. Základňu pre učilište tvorili žiaci z podnikovej poľnohospodárskej učňovskej školy pri Šľachtickej stanici, ktorá bola otvorená v predchádzajúcom školskom roku. Riaditeľom učilišťa sa stal Jozef Filipek. Učilište sa z priestorových dôvodov presťahovalo v roku 1965 do Fričoviec.

Bývalý kaštieľ veľkostatkára Meliorisza sa v roku 1961 stal po rekonštrukcii domovom pre 55 chovancov Osobitnej školy internátnej. Škola tu sídlila nepretržite 34 rokov, až do novembra 1995, kedy sa kvôli reštitučným nárokom potomkov rodiny Kolomana Meliorisza zo Šariša vysťahovala. Za ten čas sa stala náhradným domovom pre približne 650 ústavných detí a poskytovala základné vzdelanie aj dochádzajúcim žiakom so zníženými mentálnymi schopnosťami. Riaditelia OŠI: 1961 – 1962 Alexander Saček, 1962 – 1982 Jozef Balún, 1982 – 1990 Jozef Grejták, 1990 – doteraz Beáta Porubská.