DokumentZverejnené
Zberný dvor - Informačná tabuľa21.05.2024
Základné informácie k zbernému dvoru21.05.2024
Prevádzkový poriadok zberného dvora21.05.2024
Kostolné oznamy 20.05 - 02.06.202417.05.2024
H+EKO, s.r.o. - Zber elektroodpadu v obci Malý Šariš dňa 17.05.2024 o 07:30 hod.13.05.2024
Kostolné oznamy 06.05 - 19.05 202403.05.2024
Oznámenie o strategickom dokumente "Smart PSK - kvalitnejšia budúcnosť"29.04.2024
Oznámenie o strategickom dokumente "Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2021-2025"29.04.2024
Kostolné oznamy 22.04 - 05.05.202419.04.2024
Oznámenie o strategickom dokumente Zmeny a doplnky č. 7/2024 Územného plánu mesta Veľký Šariš - informácia11.04.2024
Oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. 6/2024 Územného plánu mesta Veľký Šariš" - informácia09.04.2024
Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky - 2. kolo08.04.2024
Údaje o výške ekonomicky oprávnených nákladov za rok 202328.03.2024
Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky25.03.2024
Okresné riaditeľstvo PZ Prešov - Staň sa policajtom !19.03.2024
Zberný dvor Malý Šariš - informácia04.03.2024
Vyhodnotenie štandardov kvality odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa par. 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z.z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov27.02.2024
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Malý Šariš v roku 2023 - informácia27.02.2024
Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2023- modul 26527.02.2024
Verejná vyhláška: Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred dokončením: “Rozšírenie Logistického parku Vector Parks Prešov dostavba Skladovo- výrobnej haly“31.01.2024
VSD - Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov31.01.2024
Oznámenie o zverejnení správy o hodnotení strategického dokumentu "Aktualizácia Plánu udržateľnej mobility PSK"18.01.2024
Oznámenie o začatí stavebných prác "Optická trasa F2BTS 039KO Prešov Cemjata"24.10.2023
Oznámenie o strategickom dokumente "Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí na území udržateľného mestského rozvoja Prešov na roky 2023-2030 s výhľadom do roku 2035"06.10.2023
Informácia o oznámení - Oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. 5/2023 Územného plánu obce Malý Šariš"20.09.2023
Rozhodnutie - povolenie časovo obmedzené predčasné užívanie stavebných objektov: Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat19.09.2023
Oznámenie o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č. 5/2023 Územného plánu obce Malý Šariš24.08.2023
2- náložka24.08.2023
2- podklad24.08.2023
3_4- náložka24.08.2023
3_4- podklad24.08.2023
7- podklad24.08.2023
7-náložka24.08.2023
8 - podklad24.08.2023
8-náložka24.08.2023
9 - podklad24.08.2023
9-náložka24.08.2023
Poľnohospodárska príloha 5 2023 - návrh24.08.2023
schéma - náložka24.08.2023
schéma - podklad24.08.2023
ÚPNO Malý Šariš Z a D č.5 2023 - SS24.08.2023
ÚPNO MŠ Z a D ZČ-č 5 202324.08.2023
Upozornenie pre vlastníkov nehnuteľnosti19.07.2023
Údaje o výške ekonomicky oprávnených nákladov za rok 202228.02.2023
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Malý Šariš za rok 2022 - informácia22.02.2023
Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2022 - modul 26522.02.2023
Oznámenie o začatí obstarávania Územnoplánovacej dokumentácie "Zmeny a doplnky č. 5/2023 Územného plánu obce Malý Šariš"21.12.2022
3WSlovakia, s.r.o. - Virtuálny cintorín - Informácia09.11.2022
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v roku 202108.03.2022
Údaje o výške ekonomicky oprávnených nákladov za rok 202128.02.2022
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby "Zberný dvor v obci Malý Šariš"25.01.2022
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby - Zberný dvor v obci Malý Šariš15.12.2021
Návrh rozpočtu obce Malý Šariš na roky 2022-202430.11.2021
Výzva na predkladanie ponúk - Vykurovanie budovy OcÚ na báze OZE

Príloha č.1
Príloha č.2
Príloha č.3
Príloha č.4
Príloha č.5
Príloha č.6
Príloha č.7
Príloha č.8
11.05.2021
Oznámenie - Správa o hodnotení a návrhu strategického dokumentu "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Prešovského kraja na roky 2021-202719.06.2020
Územný plán obce Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 3/2019 oznámenie o prerokovaní
Oznámenie o prerokovaní ÚPNO Malý Šariš, Z a D č.3/2019 s verejnosťou
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 - komplexný urbanistický návrh
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 - dopravné riešenie a technické vybavenie
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 - verejnoprospešné stavby
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 - komplexné urbanistické riešenie a doprava
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 - technické vybavenie
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 - záber PP
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 - textová časť
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 - Poľnohospodárska príloha
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 - Schéme
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 - Oznámenie o strategickom dokumente
30.12.2019