DokumentZverejnené
Informačný plagát - finančný príspevok pre deti11.01.2021
DPMP, a.s. - režim prevádzky od 11.1.2021 - VZOR08.01.2021
Vyhlásenie výberového konania na obsadenie pracovnej pozície Pedagogický zamestnanec pre predprimárne vzdelávanie v Materskej škole Malý Šariš 222, 080 01 Prešov04.01.2021
Otvorenie prevádzky Materskej školy Malý Šariš04.01.2021
Informácia o výške poplatku za komunálne odpady v roku 202104.01.2021
SODB 2021 - Sčítanie obyvateľov - kontaktné miesto29.12.2020
Vianočné kostolné oznamy 24.12.2020-06.01.202121.12.2020
DPMP - premávka MHD počas vianočných sviatkov a prázdnin od 21.12.2020 do 08.01.202118.12.2020
Oznam o uzatvorení prevádzky Materskej školy Malý Šariš11.12.2020
SODB 2021 - Sčítanie obyvateľov - informácia08.12.2020
Štatistický úrad SR - Štatistické zisťovanie RÚ od 07.12.2020 do 11.01.202207.12.2020
Zmeny v premávke MHD od 1.12.2020 a nový cestovný poriadok linky č. 2330.11.2020
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 202125.11.2020
DPMP, a.s. Zmeny v premávke MHD od 1.12.2020 - ZMENA OZNAČENIA LINKY !23.11.2020
RVaPS -Africký mor ošípaných18.11.2020
Ponuka práce ENVI-GEOS29.10.2020
OZNAM - zmena stránkových hodín na OcÚ26.10.2020
Štatistický úrad SR - SODB 202121.10.2020
VSD, a.s. Oznámenie o vstupe na pozemok 20.10.2020
Projekt - Podpora udržania zamestnanosti v materských školách14.10.2020
Povinnosť registrácie chodu ošípaných a hospodárskych zvierat14.10.2020
Oznam v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu s účinnosťou od 01.10.202001.10.2020
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "Rozšírenie Logistického parku Vector Parks Prešov (Malý Šariš)30.09.2020
Zverejnenie zámeru zámeny nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa30.09.2020
Informácia pre občanov - sčítanie obyvateľov, domov a bytov 202124.09.2020
ORHaZZ Prešov - Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru26.08.2020
Upozornenie na povinnosť kosenia pozemkov12.08.2020
Tlačová správa - SODB12.08.2020
Preventívno-metodický materiál - Všeobecné zásady protipožiarnej bezpečnosti k zabezpečeniu ochrany úrody pred požiarmi v žatevnom období30.06.2020
Oznámenie - Správa o hodnotení a návrhu strategického dokumentu "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Prešovského kraja na roky 2021-202719.06.2020
Príloha - Návrh VZN obce Malý Šariš č. 1/2020, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu obce Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 3/201927.05.2020
Návrh VZN obce Malý Šariš č. 1/2020, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu obce Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 3/201927.05.2020
Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi a opatrenia pred vypaľovaním trávy a suchých porastov v roku 202012.03.2020
ORHaZZ Prešov - Ochrana lesov a prírody pred požiarmi09.03.2020
Usmernenie Okresného riaditeľstva PZ Prešov26.02.2020
Informácia o výške poplatku za komunálne odpady v zmysle VZN č. 5/2019 pre rok 202002.01.2020
Územný plán obce Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 3/2019 oznámenie o prerokovaní
Oznámenie o prerokovaní ÚPNO Malý Šariš, Z a D č.3/2019 s verejnosťou
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 - komplexný urbanistický návrh
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 - dopravné riešenie a technické vybavenie
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 - verejnoprospešné stavby
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 - komplexné urbanistické riešenie a doprava
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 - technické vybavenie
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 - záber PP
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 - textová časť
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 - Poľnohospodárska príloha
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 - Schéme
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 - Oznámenie o strategickom dokumente
30.12.2019
Štatistické zisťovanie RÚ05.12.2019
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania - informácia26.11.2019
Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu obce Malý Šariš Zmeny a doplnky č. 307.10.2019
UPOZORNENIE pre držiteľoch psov19.09.2019
VSD – Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov20.03.2019
Zabezpečenia ochrany lesov pred požiarmi a opatrenia pred vypaľovaním trávy a suchých porastov v roku 201914.03.2019
Usmernenie k dodržiavaniu zásad protipožiarnej bezpečnosti počas vykurovacieho obdobia19.09.2018
Ochrana lesov a prírody pred požiarmi – usmernenie ORHaZZ Prešov20.08.2018