DokumentZverejnené
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre inžiniersku líniovú stavbu: " Malý Šariš - rozšírenie vodovodu - II. etapa"23.03.2023
Výrub drevín - Informácia o začatí konania22.03.2023
Kostolné oznamy 20.03 - 05.04.202317.03.2023
Pozvánka na 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Malý Šariš10.03.2023
Informácia o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín07.03.2023
Kostolné oznamy 06.03 - 19.03.202303.03.2023
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu:"F2BTS 039KO Prešov Cemjata"02.03.2023
ORHaZZ Prešov - Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2023 - usmernenie28.02.2023
Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa par. 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z.z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov24.02.2023
Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov - zrušenie opatrení v súvislosti s výskytom ochorenia vtáčej chrípky23.02.2023
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Malý Šariš za rok 2022 - informácia22.02.2023
Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2022 - modul 26522.02.2023
Kostolné oznamy 20.02 - 05.03.202317.02.2023
VSD, a.s. Prerušenie distribúcie elektriny dňa 02.03.2023 od 11:00 do 13:30 hod15.02.2023
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o zmene územného rozhodnutia a nariadenie ústneho pojednávania - "Rozšírenie Logistického parku Vector Parks Prešov, dostavba skladovo-výrobnej haly"20.01.2023
Verejná vyhláška - VSD, a.s. - Stavebné povolenie - "Malý Šariš - úprava TS4, úprava VN a NN siete"20.01.2023
Nariadenia v súvislosti s výskytom ochorenia vtáčej chrípky19.01.2023
Regionálna veterinárna a potravinová správa - Opatrenia v súvislosti so zistením a potvrdením choroby vtáčej chrípky v malochove hydiny v obci Bzenov19.01.2023
DPMP - Zmeny v premávke MHD od 8.1.202304.01.2023
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti27.12.2022
Oznámenie o začatí obstarávania Územnoplánovacej dokumentácie "Zmeny a doplnky č. 5/2023 Územného plánu obce Malý Šariš"21.12.2022
ÚPSVaR Prešov - Inflačná pomoc II - Informácia15.12.2022
3WSlovakia, s.r.o. - Virtuálny cintorín - Informácia09.11.2022
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o zastavení územného konania "Malý Šariš - rozšírenie vodovodu a kanalizácie v obci Malý Šariš"19.10.2022
verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania "Malý Šariš - úprava TS4, úprava VN a NN siete"18.10.2022
OR HaZZ Prešov - Vykurovacia sezóna - Informácia04.10.2022
Preventívne opatrenia na ochranu seniorov - Informácia KRPZ Prešov22.09.2022
ORHaZZ Prešov - odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru05.09.2022
DPMP, a.s. - cestovný poriadok linky č. 23 platný od 05.09.202231.08.2022
Inflačná pomoc - ako o ňu požiadať a kto má na ňú nárok? - informácia12.07.2022
Ponuka práce - skladník/čka - balič/ka s VZV, Malý Šariš - Informácia17.06.2022
Stavebné povolenie "Malý Šariš - chodník k materskej škole verejnoprospešná stavba" - verejná vyhláška13.05.2022
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre inžiniersku líniovú stavbu: "Malý Šariš - rozšírenie vodovodu a kanalizácie v obci Malý Šariš"12.05.2022
Rozhodnutie "Zmeny a doplnky č. 16/2019 Územného plánu mesta Prešov - upravený návrh"21.04.2022
Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán zóny Veľký Šariš, mestská časť Kanaš, lokalita Sordok I, Nad Šarišským parkom I2"06.04.2022
Verejná vyhláška - začatie územného konania "Malý Šariš - rozšírenie kanalizácie v obci Malý Šariš verejnoprospešná stavba"06.04.2022
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "Rozšírenie Logistického parku Vector Parks Prešov (Malý Šariš) - dostavba skladovo-výrobnej haly"09.03.2022
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v roku 202108.03.2022
Okresné riaditeľstvo HaZZ Prešov - Ochrana lesov pred požiarmi 2022 - usmernenie04.03.2022
AGRO-LENT, s.r.o. Malý Šariš - Ponuka voľného pracovného miesta - informácia02.03.2022
Údaje o výške ekonomicky oprávnených nákladov za rok 202128.02.2022
Rozhodnutie o zmene rozhodnutia o umiestnení stavby "Rozšírenie Logistického parku Vector Parks Prešov (Malý Šariš)"28.02.2022
Rozhodnutie o umiestnení líniovej inžinierskej stavby "Malý Šariš - chodník k materskej škole verejnoprospešná stavba"28.02.2022
Okresný úrad, Pozemový a lesný odbor Prešov - Nariadenie konania o začatí jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Malý Šariš - prípravné konanie09.02.2022
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby "Zberný dvor v obci Malý Šariš"25.01.2022
Zmeny a doplnky 4/2021 ÚP mesta Veľký Šariš - oznámenie o strategickom dokumente27.12.2021
Územný plán mesta Prešov ZaD č. 16/2019 - upravený návrh - oznámenie o strategickom dokumente21.12.2021
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby - Zberný dvor v obci Malý Šariš15.12.2021
VSD, a.s. - verejná vyhláška - Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov v zmysle par. 11 zákona 251/212 Z.z.07.12.2021
Návrh rozpočtu obce Malý Šariš na roky 2022-202430.11.2021
Verejná vyhláška, ktoru sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia na línionú inžiniersku stavbu: "Malý Šariš - úprava TS4, úprava VN a NN siete"08.11.2021
Rozhodnutie "Trvalé úpravy terénu - Debra Malý Šariš"19.10.2021
OR HaZZ Prešov - Usmernenie k dodržiavaniu zásad protipožiarnej bezpečnosti počas vykurovacieho obdobia05.10.2021
Štátna veterinárna a potravinová správa SR - Mimoriadne núdzové opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných u diviačej zveri a domácich ošípaných - informácia13.08.2021
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní "Zmeny a doplnky č. 16/2019 ÚP mesta Prešov" - výrok28.07.2021
Výzva na predkladanie ponúk - Vykurovanie budovy OcÚ na báze OZE

Príloha č.1
Príloha č.2
Príloha č.3
Príloha č.4
Príloha č.5
Príloha č.6
Príloha č.7
Príloha č.8
11.05.2021
Projektový zámer - "Trvalé úpravy terénu - Debra Malý Šariš"27.04.2021
Oznámenie o vstupe na pozemok12.03.2021
Oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. 16/2019 ÚPN mesta Prešov"26.02.2021
VSD, a.s. Oznámenie o vstupe na pozemok 20.10.2020
Projekt - Podpora udržania zamestnanosti v materských školách14.10.2020
Povinnosť registrácie chodu ošípaných a hospodárskych zvierat14.10.2020
Zverejnenie zámeru zámeny nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa30.09.2020
Upozornenie na povinnosť kosenia pozemkov12.08.2020
Preventívno-metodický materiál - Všeobecné zásady protipožiarnej bezpečnosti k zabezpečeniu ochrany úrody pred požiarmi v žatevnom období30.06.2020
Oznámenie - Správa o hodnotení a návrhu strategického dokumentu "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Prešovského kraja na roky 2021-202719.06.2020
Územný plán obce Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 3/2019 oznámenie o prerokovaní
Oznámenie o prerokovaní ÚPNO Malý Šariš, Z a D č.3/2019 s verejnosťou
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 - komplexný urbanistický návrh
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 - dopravné riešenie a technické vybavenie
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 - verejnoprospešné stavby
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 - komplexné urbanistické riešenie a doprava
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 - technické vybavenie
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 - záber PP
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 - textová časť
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 - Poľnohospodárska príloha
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 - Schéme
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 - Oznámenie o strategickom dokumente
30.12.2019
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania - informácia26.11.2019
UPOZORNENIE pre držiteľoch psov19.09.2019