DokumentZverejnené
OČKOVANIE NA COVID-19 - Informačné materiály21.09.2021
Európsky týždeň mobility 16.09.-22.09.2021 Akcie prešovského samosprávneho kraja17.09.2021
DPMP, a.s. - Posun ranného školského spoja16.09.2021
DPMP, a.s. - Európsky týždeň mobility 2021 - Informácia16.09.2021
Kostolné oznamy 13.09.-26.09.202110.09.2021
DPMP, a.s. - Organizácia MHD počas návštevy pápeža - Informácia08.09.2021
H+EKO, s.r.o. - Zber elektroodpadu 10.09.2021 od 08:00 hod. - Informácia06.09.2021
Kostolné oznamy 30.08. - 12.09.202127.08.2021
DPMP - cestovný poriadok linka 23 platný od 01.09.202126.08.2021
Štátna veterinárna a potravinová správa SR - Mimoriadne núdzové opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných u diviačej zveri a domácich ošípaných - informácia13.08.2021
Návrh VZN č. 2/202110.08.2021
Návrh VZN č. 1/2021 - ÚP, ZaD č.4/2021 09.08.2021
Očkovanie bez registrácie29.07.2021
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní "Zmeny a doplnky č. 16/2019 ÚP mesta Prešov" - výrok28.07.2021
OR HaZZ Prešov - Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre okres Prešov a Sabinov od 16.07.2021 o 12:00 hod.16.07.2021
DPMP, a.s. - Zmena tarifných podmienok v MHD od 01.07.202130.06.2021
Štatistický úrad SR - Zisťovanie HFCS - júl - október 2021 -informácia30.06.2021
Územnoplánovacia dokumentácia "Zmeny a doplnky č. 4/2021 Územného plánu obce Malý Šariš" oznámenie o prerokovaní s verejnosťou

ÚPNO Malý Šariš zmeny a doplnky č.4 - Sprievodná správa
ÚPNO Malý Šariš zmeny a doplnky č.4 - komplexný urbanistický návrh +podklad
ÚPNO Malý Šariš zmeny a doplnky č.4 - komplexný urbanistický návrh
ÚPNO Malý Šariš zmeny a doplnky č.4 - dopravné riešenie a technické vybavenie +podklad
ÚPNO Malý Šariš zmeny a doplnky č.4 - dopravné riešenie a technické vybavenie
ÚPNO Malý Šariš zmeny a doplnky č.4 - verejnoprospešné stavby +podklad
ÚPNO Malý Šariš zmeny a doplnky č.4 - verejnoprospešné stavby
ÚPNO Malý Šariš zmeny a doplnky č.4 - komplexné urbanistické riešenie a doprava +podklad
ÚPNO Malý Šariš zmeny a doplnky č.4 - komplexné urbanistické riešenie a doprava
ÚPNO Malý Šariš zmeny a doplnky č.4 - Schéma záväzných častí a vps +podklad
ÚPNO Malý Šariš zmeny a doplnky č.4 - Schéma záväzných častí a vps
18.06.2021
DPMP, a.s. Prešov - Zmeny v Cestovnom poriadku od 01.07.202115.06.2021
Výzva na predkladanie ponúk - Vykurovanie budovy OcÚ na báze OZE

Príloha č.1
Príloha č.2
Príloha č.3
Príloha č.4
Príloha č.5
Príloha č.6
Príloha č.7
Príloha č.8
11.05.2021
Ponuka práce - Česká republika10.05.2021
Projektový zámer - "Trvalé úpravy terénu - Debra Malý Šariš"27.04.2021
ORHaZZ Prešov - Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2021 - usmernenie23.03.2021
Oznámenie o vstupe na pozemok12.03.2021
Oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. 16/2019 ÚPN mesta Prešov"26.02.2021
Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa par. 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z.z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov24.02.2021
Informačný plagát - finančný príspevok pre deti11.01.2021
Informácia o výške poplatku za komunálne odpady v roku 202104.01.2021
Štatistický úrad SR - Štatistické zisťovanie RÚ od 07.12.2020 do 11.01.202207.12.2020
RVaPS -Africký mor ošípaných18.11.2020
VSD, a.s. Oznámenie o vstupe na pozemok 20.10.2020
Projekt - Podpora udržania zamestnanosti v materských školách14.10.2020
Povinnosť registrácie chodu ošípaných a hospodárskych zvierat14.10.2020
Zverejnenie zámeru zámeny nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa30.09.2020
Upozornenie na povinnosť kosenia pozemkov12.08.2020
Preventívno-metodický materiál - Všeobecné zásady protipožiarnej bezpečnosti k zabezpečeniu ochrany úrody pred požiarmi v žatevnom období30.06.2020
Oznámenie - Správa o hodnotení a návrhu strategického dokumentu "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Prešovského kraja na roky 2021-202719.06.2020
Územný plán obce Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 3/2019 oznámenie o prerokovaní
Oznámenie o prerokovaní ÚPNO Malý Šariš, Z a D č.3/2019 s verejnosťou
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 - komplexný urbanistický návrh
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 - dopravné riešenie a technické vybavenie
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 - verejnoprospešné stavby
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 - komplexné urbanistické riešenie a doprava
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 - technické vybavenie
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 - záber PP
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 - textová časť
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 - Poľnohospodárska príloha
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 - Schéme
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 - Oznámenie o strategickom dokumente
30.12.2019
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania - informácia26.11.2019
UPOZORNENIE pre držiteľoch psov19.09.2019