DokumentZverejnené
Adventné oznamy 04.12-24.12.202301.12.2023
Pozvánka na slávnosť sv. Mikuláša dňa 06.12.2023 o 17:00 hod30.11.2023
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie konania o zmene stavby pred dokončením "Rozšírenie Logistického parku Vector Parks Prešov dostavba Skladovo-výrobnej haly"29.11.2023
Výzva - zimná údržba komunikácií28.11.2023
Návrh rozpočtu obce Malý Šariš na roky 2024-2026 - výdavky28.11.2023
Návrh rozpočtu obce Malý Šariš na roky 2024-2026 - príjmy28.11.2023
Návrh rozpočtu obce Malý Šariš na roky 2024-202628.11.2023
Návrh Sadzobníka úhrad za služby poskytované obcou Malý Šariš27.11.2023
Návrh VZN obce Malý Šariš č. .../2023, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Malý Šariš27.11.2023
Návrh VZN obce Malý Šariš č. .../2023, ktorým sa zrušuje VZN obce Malý Šariš č. 5/2020 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií obce Malý Šariš na úseku školstva27.11.2023
Návrh VZN obce Malý Šariš č. .../2023 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Malý Šariš27.11.2023
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý Šariš na 1. polrok 202427.11.2023
Verejná vyhláška - stavebné povolenie "Malý Šariš - 15RD, úprava trafostanice a rozšírenie NN el. siete"27.11.2023
Kostolné oznamy 20.11 - 03.12.202316.11.2023
Oznámenie o začatí stavebných prác "Optická trasa F2BTS 039KO Prešov Cemjata"24.10.2023
verejná vyhláška - Rozhodnutie - vykonanie jednoduchých pozemkových úprav -zrušenie a vrátenie na nové prejednanie a rozhodnutie18.10.2023
Štatistický úrad SR - Zisťovanie o financiách a spotrebe domácnosti 2023 - Informácia11.10.2023
Oznámenie o strategickom dokumente "Spoločný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí na území udržateľného mestského rozvoja Prešov na roky 2023-2030 s výhľadom do roku 2035"06.10.2023
Informácia o oznámení - Oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. 5/2023 Územného plánu obce Malý Šariš"20.09.2023
VSD, a.s. - výmena nových elektrických stĺpov - OZNAM19.09.2023
Rozhodnutie - povolenie časovo obmedzené predčasné užívanie stavebných objektov: Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat19.09.2023
Oznámenie o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č. 5/2023 Územného plánu obce Malý Šariš24.08.2023
2- náložka24.08.2023
2- podklad24.08.2023
3_4- náložka24.08.2023
3_4- podklad24.08.2023
7- podklad24.08.2023
7-náložka24.08.2023
8 - podklad24.08.2023
8-náložka24.08.2023
9 - podklad24.08.2023
9-náložka24.08.2023
Poľnohospodárska príloha 5 2023 - návrh24.08.2023
schéma - náložka24.08.2023
schéma - podklad24.08.2023
ÚPNO Malý Šariš Z a D č.5 2023 - SS24.08.2023
ÚPNO MŠ Z a D ZČ-č 5 202324.08.2023
Výstavba Zberného dvora - informácia28.07.2023
Upozornenie pre vlastníkov nehnuteľnosti19.07.2023
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov formou verejnej vyhlášky, upozornenie13.07.2023
Verejná vyhláška - VSD výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení22.06.2023
Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS-MINTAKA - Informácia22.05.2023
ÚPSVaR - Inflačná dotácia 2023 - Informácia22.05.2023
ORHaZZ Prešov - Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2023 - usmernenie28.02.2023
Údaje o výške ekonomicky oprávnených nákladov za rok 202228.02.2023
Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa par. 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z.z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov24.02.2023
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Malý Šariš za rok 2022 - informácia22.02.2023
Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2022 - modul 26522.02.2023
DPMP - Zmeny v premávke MHD od 8.1.202304.01.2023
Oznámenie o začatí obstarávania Územnoplánovacej dokumentácie "Zmeny a doplnky č. 5/2023 Územného plánu obce Malý Šariš"21.12.2022
3WSlovakia, s.r.o. - Virtuálny cintorín - Informácia09.11.2022
Preventívne opatrenia na ochranu seniorov - Informácia KRPZ Prešov22.09.2022
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v roku 202108.03.2022
Údaje o výške ekonomicky oprávnených nákladov za rok 202128.02.2022
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby "Zberný dvor v obci Malý Šariš"25.01.2022
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby - Zberný dvor v obci Malý Šariš15.12.2021
Návrh rozpočtu obce Malý Šariš na roky 2022-202430.11.2021
Výzva na predkladanie ponúk - Vykurovanie budovy OcÚ na báze OZE

Príloha č.1
Príloha č.2
Príloha č.3
Príloha č.4
Príloha č.5
Príloha č.6
Príloha č.7
Príloha č.8
11.05.2021
Projektový zámer - "Trvalé úpravy terénu - Debra Malý Šariš"27.04.2021
Projekt - Podpora udržania zamestnanosti v materských školách14.10.2020
Povinnosť registrácie chodu ošípaných a hospodárskych zvierat14.10.2020
Zverejnenie zámeru zámeny nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa30.09.2020
Upozornenie na povinnosť kosenia pozemkov12.08.2020
Preventívno-metodický materiál - Všeobecné zásady protipožiarnej bezpečnosti k zabezpečeniu ochrany úrody pred požiarmi v žatevnom období30.06.2020
Oznámenie - Správa o hodnotení a návrhu strategického dokumentu "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Prešovského kraja na roky 2021-202719.06.2020
Územný plán obce Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 3/2019 oznámenie o prerokovaní
Oznámenie o prerokovaní ÚPNO Malý Šariš, Z a D č.3/2019 s verejnosťou
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 - komplexný urbanistický návrh
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 - dopravné riešenie a technické vybavenie
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 - verejnoprospešné stavby
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 - komplexné urbanistické riešenie a doprava
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 - technické vybavenie
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 - záber PP
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 - textová časť
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 - Poľnohospodárska príloha
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 - Schéme
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 - Oznámenie o strategickom dokumente
30.12.2019
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania - informácia26.11.2019
UPOZORNENIE pre držiteľoch psov19.09.2019