DokumentZverejnené
Pozvánka na OcZ - 27.01.202221.01.2022
Kostolné oznamy 24.01 - 06.02.202220.01.2022
Zber elektroodpadu v obci Malý Šariš dňa 26.01.2022 o 8:30 hod.20.01.2022
Rozhodnutie o využití územia - verejná vyhláška "Trvalé úpravy terénu - DEBRA Malý Šariš"17.01.2022
Kostolné oznamy 10.01 - 23.01.202210.01.2022
Výrub drevín - Informácia o začatí konania10.01.2022
Zmeny a doplnky 4/2021 ÚP mesta Veľký Šariš - oznámenie o strategickom dokumente27.12.2021
DPMP premávka MHD počas vianočných sviatkov22.12.2021
Územný plán mesta Prešov ZaD č. 16/2019 - upravený návrh - oznámenie o strategickom dokumente21.12.2021
Vianočné oznamy 24.12.2021 - 09.01.202220.12.2021
Informácie k vakcinácii obyvateľov 60+ PSK, termíny a miesta očkovania15.12.2021
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby - Zberný dvor v obci Malý Šariš15.12.2021
Pozvánka na OcZ13.12.2021
Adventné oznamy 10.12.-23.12.202109.12.2021
VSD, a.s. - verejná vyhláška - Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov v zmysle par. 11 zákona 251/212 Z.z.07.12.2021
DPMP, a.s. Zmeny v CP linky č. 23 platné od 11.12.202106.12.2021
OcÚ Malý Šariš - Obmedzenie úradných hodín02.12.2021
Postup po úzkom kontakte s pozitívnym - Informácia01.12.2021
Postup pri karanténe a domácej izolácii - Informácia01.12.2021
Návrh VZN obce Malý Šariš č. 4/2021 o organizácii miestneho referenda30.11.2021
Návrh rozpočtu obce Malý Šariš na roky 2022-202430.11.2021
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malý Šariš na 1. polrok 202226.11.2021
Zámer prenájmu nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa25.11.2021
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o využití územia "Trvalé úpravy terénu - DEBRA Malý Šariš"16.11.2021
Verejná vyhláška, ktoru sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia na línionú inžiniersku stavbu: "Malý Šariš - úprava TS4, úprava VN a NN siete"08.11.2021
Rozhodnutie "Trvalé úpravy terénu - Debra Malý Šariš"19.10.2021
OR HaZZ Prešov - Usmernenie k dodržiavaniu zásad protipožiarnej bezpečnosti počas vykurovacieho obdobia05.10.2021
OČKOVANIE NA COVID-19 - Informačné materiály21.09.2021
Európsky týždeň mobility 16.09.-22.09.2021 Akcie prešovského samosprávneho kraja17.09.2021
DPMP, a.s. - Posun ranného školského spoja16.09.2021
DPMP - cestovný poriadok linka 23 platný od 01.09.202126.08.2021
Štátna veterinárna a potravinová správa SR - Mimoriadne núdzové opatrenia na kontrolu afrického moru ošípaných u diviačej zveri a domácich ošípaných - informácia13.08.2021
Očkovanie bez registrácie29.07.2021
Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní "Zmeny a doplnky č. 16/2019 ÚP mesta Prešov" - výrok28.07.2021
OR HaZZ Prešov - Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre okres Prešov a Sabinov od 16.07.2021 o 12:00 hod.16.07.2021
DPMP, a.s. - Zmena tarifných podmienok v MHD od 01.07.202130.06.2021
Výzva na predkladanie ponúk - Vykurovanie budovy OcÚ na báze OZE

Príloha č.1
Príloha č.2
Príloha č.3
Príloha č.4
Príloha č.5
Príloha č.6
Príloha č.7
Príloha č.8
11.05.2021
Projektový zámer - "Trvalé úpravy terénu - Debra Malý Šariš"27.04.2021
ORHaZZ Prešov - Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2021 - usmernenie23.03.2021
Oznámenie o vstupe na pozemok12.03.2021
Oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. 16/2019 ÚPN mesta Prešov"26.02.2021
Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa par. 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z.z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov24.02.2021
Informačný plagát - finančný príspevok pre deti11.01.2021
Informácia o výške poplatku za komunálne odpady v roku 202104.01.2021
RVaPS -Africký mor ošípaných18.11.2020
VSD, a.s. Oznámenie o vstupe na pozemok 20.10.2020
Projekt - Podpora udržania zamestnanosti v materských školách14.10.2020
Povinnosť registrácie chodu ošípaných a hospodárskych zvierat14.10.2020
Zverejnenie zámeru zámeny nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa30.09.2020
Upozornenie na povinnosť kosenia pozemkov12.08.2020
Preventívno-metodický materiál - Všeobecné zásady protipožiarnej bezpečnosti k zabezpečeniu ochrany úrody pred požiarmi v žatevnom období30.06.2020
Oznámenie - Správa o hodnotení a návrhu strategického dokumentu "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Prešovského kraja na roky 2021-202719.06.2020
Územný plán obce Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 3/2019 oznámenie o prerokovaní
Oznámenie o prerokovaní ÚPNO Malý Šariš, Z a D č.3/2019 s verejnosťou
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 - komplexný urbanistický návrh
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 - dopravné riešenie a technické vybavenie
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 - verejnoprospešné stavby
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 - komplexné urbanistické riešenie a doprava
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 - technické vybavenie
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 - záber PP
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 - textová časť
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 - Poľnohospodárska príloha
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 - Schéme
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 - Oznámenie o strategickom dokumente
30.12.2019
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania - informácia26.11.2019
UPOZORNENIE pre držiteľoch psov19.09.2019