DokumentZverejnené
Očkovanie bez registrácie - Informácia16.07.2021
OR HaZZ Prešov - Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru pre okres Prešov a Sabinov od 16.07.2021 o 12:00 hod.16.07.2021
Kostolné oznamy 12.07.2021 - 01.08.202113.07.2021
VSD, a.s. - prerušenie distribúcie elektriny 26.07.2021 od 11:00 do 13:50 hod.08.07.2021
VSD, a.s. - prerušenie distribúcie elektriny 26.07.2021 od 11:00 do 13:50 hod. 08.07.2021
DPMP, a.s. - Zmena tarifných podmienok v MHD od 01.07.202130.06.2021
Štatistický úrad SR - Zisťovanie HFCS - júl - október 2021 -informácia30.06.2021
Územnoplánovacia dokumentácia "Zmeny a doplnky č. 4/2021 Územného plánu obce Malý Šariš" oznámenie o prerokovaní s verejnosťou

ÚPNO Malý Šariš zmeny a doplnky č.4 - Sprievodná správa
ÚPNO Malý Šariš zmeny a doplnky č.4 - komplexný urbanistický návrh +podklad
ÚPNO Malý Šariš zmeny a doplnky č.4 - komplexný urbanistický návrh
ÚPNO Malý Šariš zmeny a doplnky č.4 - dopravné riešenie a technické vybavenie +podklad
ÚPNO Malý Šariš zmeny a doplnky č.4 - dopravné riešenie a technické vybavenie
ÚPNO Malý Šariš zmeny a doplnky č.4 - verejnoprospešné stavby +podklad
ÚPNO Malý Šariš zmeny a doplnky č.4 - verejnoprospešné stavby
ÚPNO Malý Šariš zmeny a doplnky č.4 - komplexné urbanistické riešenie a doprava +podklad
ÚPNO Malý Šariš zmeny a doplnky č.4 - komplexné urbanistické riešenie a doprava
ÚPNO Malý Šariš zmeny a doplnky č.4 - Schéma záväzných častí a vps +podklad
ÚPNO Malý Šariš zmeny a doplnky č.4 - Schéma záväzných častí a vps
18.06.2021
DPMP, a.s. Prešov - Zmeny v Cestovnom poriadku od 01.07.202115.06.2021
Výzva na predkladanie ponúk - Vykurovanie budovy OcÚ na báze OZE

Príloha č.1
Príloha č.2
Príloha č.3
Príloha č.4
Príloha č.5
Príloha č.6
Príloha č.7
Príloha č.8
11.05.2021
Ponuka práce - Česká republika10.05.2021
SODB2021 - asistované sčítanie obyvateľov - UPOZORNENIE06.05.2021
SODB2021 - asistované sčítanie obyvateľov - Informácia06.05.2021
Projektový zámer - "Trvalé úpravy terénu - Debra Malý Šariš"27.04.2021
Usmernenie ÚVZSR- individuálna duchovná starostlivosť01.04.2021
ORHaZZ Prešov - Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2021 - usmernenie23.03.2021
Oznámenie o vstupe na pozemok12.03.2021
Oznámenie o strategickom dokumente "Zmeny a doplnky č. 16/2019 ÚPN mesta Prešov"26.02.2021
Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa par. 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z.z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov24.02.2021
Informačný plagát - finančný príspevok pre deti11.01.2021
Informácia o výške poplatku za komunálne odpady v roku 202104.01.2021
SODB 2021 - Sčítanie obyvateľov - kontaktné miesto29.12.2020
SODB 2021 - Sčítanie obyvateľov - informácia08.12.2020
Štatistický úrad SR - Štatistické zisťovanie RÚ od 07.12.2020 do 11.01.202207.12.2020
RVaPS -Africký mor ošípaných18.11.2020
Ponuka práce ENVI-GEOS29.10.2020
Štatistický úrad SR - SODB 202121.10.2020
VSD, a.s. Oznámenie o vstupe na pozemok 20.10.2020
Projekt - Podpora udržania zamestnanosti v materských školách14.10.2020
Povinnosť registrácie chodu ošípaných a hospodárskych zvierat14.10.2020
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "Rozšírenie Logistického parku Vector Parks Prešov (Malý Šariš)30.09.2020
Zverejnenie zámeru zámeny nehnuteľného majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa30.09.2020
Informácia pre občanov - sčítanie obyvateľov, domov a bytov 202124.09.2020
ORHaZZ Prešov - Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru26.08.2020
Upozornenie na povinnosť kosenia pozemkov12.08.2020
Tlačová správa - SODB12.08.2020
Preventívno-metodický materiál - Všeobecné zásady protipožiarnej bezpečnosti k zabezpečeniu ochrany úrody pred požiarmi v žatevnom období30.06.2020
Oznámenie - Správa o hodnotení a návrhu strategického dokumentu "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Prešovského kraja na roky 2021-202719.06.2020
Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi a opatrenia pred vypaľovaním trávy a suchých porastov v roku 202012.03.2020
ORHaZZ Prešov - Ochrana lesov a prírody pred požiarmi09.03.2020
Usmernenie Okresného riaditeľstva PZ Prešov26.02.2020
Územný plán obce Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 3/2019 oznámenie o prerokovaní
Oznámenie o prerokovaní ÚPNO Malý Šariš, Z a D č.3/2019 s verejnosťou
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 - komplexný urbanistický návrh
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 - dopravné riešenie a technické vybavenie
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 - verejnoprospešné stavby
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 - komplexné urbanistické riešenie a doprava
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 - technické vybavenie
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 - záber PP
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 - textová časť
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 - Poľnohospodárska príloha
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 - Schéme
ÚPNO Malý Šariš, Zmeny a doplnky č.3/2019 - Oznámenie o strategickom dokumente
30.12.2019
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania - informácia26.11.2019
UPOZORNENIE pre držiteľoch psov19.09.2019
Zabezpečenia ochrany lesov pred požiarmi a opatrenia pred vypaľovaním trávy a suchých porastov v roku 201914.03.2019
Usmernenie k dodržiavaniu zásad protipožiarnej bezpečnosti počas vykurovacieho obdobia19.09.2018
Ochrana lesov a prírody pred požiarmi – usmernenie ORHaZZ Prešov20.08.2018