História denného stacionára Malý Šariš

Denný stacionár Malý Šariš poskytuje sociálnu službu podľa § 40 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 • V dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III. podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.
 • V dennom stacionári sa
 1. poskytuje
  1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
  2. sociálne poradenstvo,
  3. sociálna rehabilitácia,
  4. stravovanie,
 2. zabezpečuje
  1. rozvoj pracovných zručnosti,
  2. záujmová činnosť.

PREVÁDZKOVÉ HODINY

PONDELOK:            7:30 – 15:30 hod.
UTOROK:                  7:30 – 15:30 hod.
STREDA:                   7:30 – 15:30 hod.
ŠTVRTOK:                 7:30 – 15:30 hod.
PIATOK:                     7:30 – 15:30 hod.

Zabezpečenie sociálnych, opatrovateľských služieb priamo v dennom stacionári zabezpečujú pracovníci:

Sociálna pracovníčka:  Mgr. Martina Šoltésová
Opatrovateľky: Lenka Palková, Andrea Kožušková
Telefón : +421 911 011 933
E- mail : ocu@malysaris.sk | dsmalysaris@gmail.com
Zriaďovateľ: Obec Malý Šariš

V dennom stacionári  sa poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej rehabilitácií.

Od 1. 1. 2016 bol prvý krát v obci Malý Šariš spustený nový denný stacionár – Lipový dom, ktorý patril pod neziskovú organizáciu. Významný posun v poskytovaní tejto sociálnej služby nastal hneď o rok, keď 1. 1. 2017 bol znovuotvorený denný stacionár Malý Šariš, ktorý tento krát spadal pod pôsobnosť Obce Malý Šariš.

Sociálne služby sú poskytované ambulantnou formou (denne) sociálnej služby o aktuálnej kapacite 13 miest. Ambulantná forma znamená, že ráno prichádza do zariadenia od 8 hodiny ráno a po max. 8 hodinách pobytu sa vráti do svojho prirodzeného prostredia.

Denný stacionár je miesto vytvorené pre seniorov/seniorky, ktorí chcú predísť sociálnej izolácií, chcú zmysluplne tráviť svoj voľný čas, majú záujem o stretávanie sa so svojimi rovesníkmi/rovesníčkami a zároveň si prajú zostať vo svojom prirodzenom prostredí.

Dvere denného stacionára sú otvorené od pondelka do piatku, od 7:30 – 15:30 hodiny.

Okrem širokej škály sociálnych služieb, denný stacionár ponúka aj bohatú záujmovú činnosť a celodennú opatrovateľskú starostlivosť, čo zaručuje klientom/klientkam aj napriek čiastočnej odkázanosti na pomoc iných osôb zotrvať v ich prirodzenom prostredí.

Činnosť v dennom stacionári zahŕňa tieto aktivity:

 • skupinové kondičné cvičenia,
 • ergoterapia: tréning jemnej motoriky, úchopu a koordinácie, schopnosť zvládať bežné denné činnosti, využívanie rôznych didaktických pomôcok, výroba výrobkov
 • arteterapia: maľovanie, modelovanie, práca s rôznym materiálom (hlina, papier, drevo), individuálne alebo v skupine, cieľom je uvoľňovanie spasticity, precvičovanie jemnej motoriky, vizuomotorickej koordinácie a nácvik úchopu,  skrášľovanie okolia, výroba darčekov
 • muzikoterapia:
 • aktívna: pri speve a nácviku rôznych piesní
 • pasívna: počúvanie a vnímanie hudby
 • biblioterapia: čítanie rôznych textov, analýza textov
 • reminiscenčná (spomienková) terapia: prezentovanie fotografii z mladosti, minulosti, prezentácia ľudových predmetov z mladosti – rôzne výšivky, ručné práce, kroje, predmety a podobne, pomocou čoho si vybavuje spomienky a aktivizuje pamäť (validačná liečba)
 • duchovné, spirituálne aktivity: modlitba, prednášky, vysluhovanie sviatosti zmierenia, duchovný rozhovor
 • aktivity podľa potrieb a schopnosti klienta: podpora účasti na spoločenskom živote a dianí mimo zariadenia

V dennom stacionári sa realizujú :

 • odborné činnosti – sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, sociálna fyzioterapia,
 • obslužné činnosti – stravovanie,
 • ďalšie činnosti – záujmová činnosť, sociálne terapie: muzikoterapia, biblioterapia, fytoterapia, liečebná terapia, tréning pamäti, reminiscenčná terapia.

Budova denného stacionára je samostatnou jednopodlažnou budovou, vykurovanou samostatným plynovým kúrením, pitná voda je zabezpečená z obecného vodovodu. Stacionár je zásobovaný dostatočným množstvom pitnej vody. Priestory zariadenia sú osvetlené, odvetrávanie miestnosti je zabezpečené prirodzeným spôsobom (okná).

Budova denného stacionára je členená :

 • Chodba, šatňový priestor,
 • Spoločná denná miestnosť
 • Oddychová miestnosť
 • Kuchynka (výdajňa stravy) so samostatným vstupom, vybavená dvojdielnym dresom, umývadlom rúk, pracovnými a manipulačnými plochami,
 • WC muži aj s umývadlom rúk, WC ženy aj s umývadlom rúk a samostatného zariadenia na osobnú hygienu pre zamestnancov – WC, sprcha a umývadlo rúk,
 • Upratovacia miestnosť.

Komfortnejší pobyt klientom a klientkam denného stacionára poskytujú aj polohovacie kresla a jedno masážne kreslo. K dispozícií je tiež televízia, rozhlas, knižnica.

„Domov nie je miesto, kde bývaš, ale miesto, kde ti rozumejú.“

Christian Morgenstern 1871 – 1914

PROGRAM DŇA V DENNOM STACIONÁRI

7:30 – 9:00 – Príchod do denného stacionára

9:00 – 9:30 – Rozdelenie dňa (zhrnutie plánovaných aktivít a programu dňa, denná tlač, káva…)

9:30 – 11:00 – Tematické aktivity, cvičenie

11:00 – 13:00 – Obed (príprava stolovania, obedovanie…)

13:00 – 14:00 – Popoludňajšia siesta, diskusie, spoločenské témy, rozhovory, spoločenské hry

14:00 – 15:30 – Popoludňajšia káva, dokončenie aktivít, plán na ďalší deň

15:30 – Odchod domov