Sadzobník úhrad za služby poskytované obcou Malý Šariš
Podľa § 43 Občianskeho zákonníka a § 3 odst.1 zákona NHR SR č.18/1996 Z.z o cenách v znení neskorších predpisov

Vyhlásenie oznamu v rozhlase počas pracovnej doby 4.-  € / 1 hlásenie
Vyhlásenie oznamu v rozhlase počas víkendu a sviatkov 4.-  € / 1 hlásenie
Vyhlásenie hráme jubilantom počas pracovnej doby 4.-  € / 1 hlásenie
Vyhlásenie hráme jubilantom počas víkendu a sviatkov 8.-  € / 1 hlásenie

Prenájom verejného priestranstva :

V centre obce 2,- €/m2/deň
Futbalové ihrisko alebo malé ihrisko 25,- €/akcia

Prenájom kultúrnej miestnosti za účelom : 

Rodinné oslavy 25.- € / akcia
Smútočná hostina 15.- € / akcia
Reklamná akcia  25.- €/ hodina

Prenájom domu smútku : 

S chladiacim boxom do 3 dní 25.- €
Bez chladiaceho boxu /len na obrad/ 20.- €

 

Prenájom hrobového miesta: 

Už osadené hroby (staré hroby) 

Jedno hrob 10,- € / 10 rokov
Dvoj hrob 20,- € / 10 rokov
Detský hrob 5,- € / 10 rokov

Novoosadené hroby

Jedno hrob 40,- € / 10 rokov
Dvoj hrob 100,- € / 10 rokov

 

Detský hrob 20,- € / 10 rokov
Prenájom nového hrobového miesta bez následného pochovania 20,- € / 1 rokov
Prenájom nového dvojhrobového miesta bez následného pochovania 40,- € / 1 rokov

Ostatné cintorínske poplatky

Povolenie na rekonštrukciu pomníka

10,- € / jednohrob

20,- € / dvojhrob

Pohrebný obrad realizovaný Obecným úradom (civilný pohreb) 50,- € / pohreb
Povolenie jedorazového vjazdu motorového vozidla na cintorín pre podnikateľské účely 15,- € / zákazka

Malotraktor – za účelom prevozu

(Prevoz môže vykonať len náš pracovník  určený starostom obce.)

10.- € / za každú začatú hodinu

Prívesný vozík – za účelom prevozu

5.- €

Poplatok za vypožičanie obecných prístreškov, sedacích (pivných) súprav

10.- € / akcia

Potvrdenia rôzneho druhu (mimo potvrdení v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z o správnych poplatkoch)

2.- €

Poplatok za kopírovanie – čiernobielo

0,10.- € /strana

Poplatok za kopírovanie – čiernobielo – obojstranne

0,20.- € /list papiera

Potvrdenia účasti na pohrebe

bez poplatku

Občania /mesiac

1,80 € / mesiac

Právnické osoby / m3/podľa vodomeru

0,86 €/ m3

Sadzobník je platný od 01.01.2021