Sadzobník úhrad za služby poskytované obcou Malý Šariš
Podľa § 43 Občianskeho zákonníka a § 3 odst.1 zákona NHR SR č.18/1996 Z.z o cenách v znení neskorších predpisov

Vyhlásenie oznamu v rozhlase počas pracovnej doby 5.-  € / 1 hlásenie
Vyhlásenie oznamu v rozhlase počas víkendu a sviatkov 5.-  € / 1 hlásenie
Vyhlásenie hráme jubilantom počas pracovnej doby 5.-  € / 1 hlásenie
Vyhlásenie hráme jubilantom počas víkendu a sviatkov 5.-  € / 1 hlásenie

Prenájom verejného priestranstva :

 

V centre obce 3,- €/m2/deň
Futbalové ihrisko alebo malé ihrisko 50,- €/deň
Futbalové ihrisko alebo malé ihrisko s osvetlením 100,- €/deň

Prenájom kultúrnej miestnosti za účelom : 

Rodinné oslavy 50.- € / akcia
Smútočná hostina 15.- € / akcia
Reklamná akcia  50.- €/ hodina

 

 

Malotraktor – za účelom prevozu

(Prevoz môže vykonať len náš pracovník  určený starostom obce.)

10.- € / za každú začatú hodinu

Prívesný vozík – za účelom prevozu

20,- €

Poplatok za vypožičanie sedacích (pivných) súprav – 2 sady

Poplatok za vypožičanie sedacích (pivných) súprav – 3-4 sady

Poplatok za vypožičanie sedacích (pivných) súprav – 5-6 sady

10 € / akcia

 

20 € / akcia

 

30 € / akcia

Poplatok za použitie drvičky na drevo

10,- € / hod.

Potvrdenia rôzneho druhu (mimo potvrdení v zmysle zákona č. 145/1995 Z.z o správnych poplatkoch)

3.- €

Poplatok za kopírovanie – čiernobielo

0,20.- € /strana

Poplatok za kopírovanie – čiernobielo – obojstranne

0,30.- € /list papiera

Potvrdenia účasti na pohrebe

bez poplatku

Občania /mesiac

2,30 € / osoba / mesiac

Právnické osoby / m3/podľa vodomeru

0,8157 €/ m3

Sadzobník je platný od 01.01.2024