Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre inžiniersku líniovú stavbu: "Malý Šariš - rozšírenie vodovodu - II. etapa"23.03.2023
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu:"F2BTS 039KO Prešov Cemjata"02.03.2023
Verejná vyhláška - VSD, a.s. - Stavebné povolenie - "Malý Šariš - úprava TS4, úprava VN a NN siete"20.01.2023
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o zmene územného rozhodnutia a nariadenie ústneho pojednávania - "Rozšírenie Logistického parku Vector Parks Prešov, dostavba skladovo-výrobnej haly"20.01.2023
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti27.12.2022
Vyhláška o dražbe nehnuteľností - opätovná, ktorá sa bude konať dňa 13.12.2022 o 10:00 hod v kancelárii súdneho exekútora, Okulka 24/11, Vranov nad Topľou26.10.2022
Vyhláška o dražbe nehnuteľností, ktorá sa bude konať dňa 13.12.2022 o 12:00 hod v kancelárií súdneho exekútora, Okulka 24/11, Vranov nad Topľpou26.10.2022
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o zastavení územného konania "Malý Šariš - rozšírenie vodovodu a kanalizácie v obci Malý Šariš"19.10.2022
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania "Malý Šariš - úprava TS4, úprava VN a NN siete"18.10.2022
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti22.09.2022
Oznámenie o dražbe nehnuteľností, ktorá sa bude konať dňa 27.7.2022 o 10:00 hod. v kancelárií súdneho exekútora, Okulka 24/11, Vranov nad Topľou07.06.2022
Stavebné povolenie "Malý Šariš - chodník k materskej škole verejnoprospešná stavba" - verejná vyhláška13.05.2022
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania pre inžiniersku líniovú stavbu: "Malý Šariš - rozšírenie vodovodu a kanalizácie v obci Malý Šariš"12.05.2022
Verejná vyhláška - "Kanalizácia obce Župčany" - povolenie užívania vodnej stavby27.04.2022
Verejná vyhláška "Kanalizácia obce Župčany, Splašková kanalizácia, Kanalizačná vetva - A1.1, Kanalizačná vetva A1.2, Kanalizačná vetva - A11" -povolenie užívania vodnej stavby25.04.2022
Verejná vyhláška "Malý Šariš - chodník k materskej škole verejnoprospešná stavba" - Oznámenie o začatí stavebného konania25.04.2022
Verejná vyhláška - začatie územného konania "Malý Šariš - rozšírenie kanalizácie v obci Malý Šariš verejnoprospešná stavba"06.04.2022
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby "Zberný dvor v obci Malý Šariš" - verejnoprospešná stavba25.01.2022
Rozhodnutie o využití územia - verejná vyhláška "Trvalé úpravy terénu - DEBRA Malý Šariš"17.01.2022
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o umiestnení stavby - Zberný dvor v obci Malý Šariš15.12.2021
VSD, a.s. - verejná vyhláška - Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky elektrických VN/VVN vedení07.12.2021
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o využití územia "Trvalé úpravy terénu - DEBRA Malý Šariš"16.11.2021
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia na líniovú inžiniersku stavbu :"Malý Šariš - úprava TS4, úprava VN a NN siete"08.11.2021
"Rozšírenie Logistického parku Vector Parks Prešov" - Oznámenie o začatí konania o zmene územného rozhodnutia - verejná vyhláška14.10.2021
Verejná vyhláška - začatie územného konania pre líniovú stavbu "Malý Šariš - úprava TS4, úprava VN a NN siete"30.04.2021
Rozhodnutie - zistovacieho konania (Rozšírenie Logistického parku Vector Parks Prešov)08.02.2021
Oznámenie verejnou vyhláškou - VSD11.08.2020
Rozhodnutie o umiestnení líniovej inžinierskej stavby30.06.2020