Webové sídlo obce Malý Šariš www.malysaris.sk sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

Obec Malý Šariš si je vedomá nedodržania štandardov pri niektorých dokumentoch zverejnených na webovej stránke obce. Ide o dokumenty, ktoré boli obci Malý Šariš doručené v nepovolenej elektronickej forme a to formou skenu, alebo boli doručené len v papierovej forme klasickou poštou. Nakoľko druhá strana nevedela poskytnúť tieto dokumenty v elektronickom formáte spĺňajúcom štandardy zverejňovania informácií verejnej správy, Obec Malý Šariš zverejnila na svojej webovej stránke www.malysaris.sk tieto dokumenty v jedinej dostupnej forme a to ako naskenované dokumenty.