DokumentDátum zverejnenia
Zmluva č. 1635/2021/OPR o poskytnutí dotácie z PSK - cyklodoprava17.09.2021
Zmluva o dielo - Vykurovanie budovy OcÚ na báze OZE17.09.2021
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. KŽP-PO4-SC411-2019-61/BBR4 - Vykurovanie budovy OcÚ na báze OzE16.09.2021
Zmluva o poskytovaní služieb - Pavol Liščinský31.08.2021
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 02062021/4 - Revitalizácia vonkajšieho multifunkčného ihriska v obci Malý Šariš a modernizácia jeho vybavenia - Pesmenpol spol. s r.o.27.08.2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena - AGRO-LENT, s.r.o.27.08.2021
Zmluva č. 04/2021 o poskytovaní technickej služby - PcProfi, s.r.o.24.08.2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 4909.1072024JZA na stavbu "Rekonštrukcia MK Malý Šariš 2021" - EUROVIA SK, a.s.23.08.2021
VSD a.s. Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy19.08.2021
Prešovský samosprávny kraj - Zmluva č. 1074/2021/OPR - Revitalizácia vonkajšieho multifunkčného ihriska v obci Malý Šariš18.08.2021
SPP - distribúcia, a.s. - Zmluva o pripojení do distribučnej siete16.08.2021
Zmluva o zriadení vecného bremena (Agro-lent s.r.o)27.07.2021
Zmluva o dielo EUROVIA SK, a. s.26.07.2021
Zmluva o dielo 5/2021 - Euroleader Consulting, s.r.o.19.07.2021
Zmluva č. 1451/2021/OPR -dotácia z rozpočtu PSK16.07.2021
Zmluva o poskytovaní technickej služby - PcProfi,s.r.o.14.07.2021
Darovacia zmluva č. 3/202113.07.2021
Darovacia zmluva č. 2/202108.07.2021
Darovacia zmluva 1/202108.07.2021
Mandátna zmluva - výkon stavebného dozora "Zlepšenie environmentálnych aspektov v obci Malý Šariš"24.06.2021
Zmluva o dielo č. 02062021/4 - Pesmenpol, s.r.o.18.06.2021
Mandátna zmluva - Energo audit, s.r.o.18.06.2021
CondorNet, s.r.o. - Zmluva o reklame14.06.2021
UNIQA poisťovňa, a.s. - poistná zmluva č. 8001418353 04.06.2021
Dôvera ZP, a.s. -Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb 01.06.2021
Zmluva o poskytnutí služby "Externé riadenie projektu" pre projekt "Vykurovanie budovy OcÚ na báze OZE"26.05.2021
Zmluva o dielo - A-club, s.r.o. Lažany - PD pre stavbu "Zlepšenie environmentálnych aspektov v obci Malý Šariš, okr.Prešov"21.05.2021
Zmluva 1/2021 o poskytnutí dotácie - Základná organizácia chovateľov poštových holubov Malý Šariš14.05.2021
Zmluva č. 4/2021 o poskytnutí dotácie - TJ Šľachtiteľ Malý Šariš11.05.2021
Zmluva 3/2021 o poskytnutí dotácie - Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Mária Župčany - oprava národnej kultúrnej pamiatky10.05.2021
Zmluva č. 2/2021 o poskytnutí dotácie - Rimskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie Župčany - detský letný tábor...10.05.2021
Zmluva o poskytovaní právnych a poradenských služieb a právnej službe05.05.2021
Rámcová Zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice30.04.2021
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti VO - Ultima Ratio, s.r.o.30.03.2021
Zmluva o poskytovaní služieb - FNSP J.A.Reimana Prešov - 01.04.2021-31.05.202126.03.2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadení na rok 202125.03.2021
Mandátna zmluva č. 1/SD/2021 - vykurovanie budovy OcÚ na báze OZE24.03.2021
Zmluva o poskytnutí služby "Príprava a spracovanie žiadosti o NFP" - Vykurovanie budovy OcÚ na báze OZE22.03.2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke17.03.2021
Zmluva o nájme - MED-ART, s.r.o.19.02.2021
NATUR-PACK, a.s. Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov16.02.2021
KOSIT, a.s. - Zmluva o poskytovaní služieb - zber jedlých olejov a tukov č. ZM-KO-OD-21-0058_ZoD 2021/JOT08.02.2021
Zmluva o poskytovaní služieb - FNSP J. A. Reimana Prešov -04.02.2021-31.03.202103.02.2021
Zmluva o poskytovaní služieb - FNsP J.A.Reimana Prešov28.01.2021
Zmluva o dielo RAMEKO20.01.2021
 DokumentDátum zverejnenia
DPMP - Dodatok č. 1 k Zmluve o službách vo verejnom záujme21.12.2020
Zmluva o dielo č. 01/2020 - A.P.H. ateliér, s.r.o.16.12.2020
Dohoda č. 20/37/012/509 uzatvorená poda par. 12 ods. 3 písm. b) zákona č. 417/2013 Z.z.07.12.2020
Dohoda č. 20/37/010/227 uzatvorená podľa par. 10 ods. 11 zákona č. 417/2013 Z.z.07.12.2020
Štatistický úrad SR - Zmluva o výpožičke03.12.2020
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb, Ing. Marek Lipka25.11.2020
VSD - Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy20.11.2020
Zmluva o poskytnutí čipového systému KOSIT, a.s.29.10.2020
Kúpna zmluva č. 202009 - PcProfi, s.r.o.28.10.2020
Kúpna zmluva č. 8/2020 - EUROGASTROP, s.r.o.28.10.2020
Kúpna zmluva č. 9/2020 - Baribal,s.r.o.28.10.2020
PcProfi - Zmluva č. 11/2020 o poskytovaní technickej služby22.10.2020
Dohoda č. 20/37/010/40 - ÚPSVaR20.10.2020
Dohoda č. 20/37/012/298 - ÚPSVaR19.10.2020
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom, a.s.22.09.2020
Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu22.09.2020
Zmluva o dielo č. 2020080114.09.2020
Zmluva o dielo č. 7/202002.09.2020
Zmluva o výmene traktora , Marián ŠUPA05.08.2020
Ukončenie zmluvy o finančnom lízingu30.06.2020
LUNYS, s.r.o. - Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich30.06.2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302041P763-431-16 zo dňa 26.10.201824.06.2020
VSD Zmluva o zriadení vecného bremena č. 0687/VSD/202002.06.2020
Zmluva č. 165/16/2020/IÚ - VVS, a.s.06.4.2020
Kúpna zmluva -Peter Brkal, Mgr. Martina Brkalová25.3.2020
Zmluva o poskytovaní služieb č. 01 MSD Malý Šariš 0112.3.2020
Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu č 5/2020 - H+EKO, s.r.o.12.3.2020
Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom09.3.2020
Zmluva č. 4/2020 o poskytnutí dotácie - TJ Šľachtiteľ Malý Šariš09.3.2020
Rámcová dohoda o zabezpečení stravovania a dovozu teplých jedál - obedov pre seniorov/klientov zariadenia Denného stacionára v Malom Šariši28.2.2020
Zmluva č. 3/2020 o poskytnutí dotácie - Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie, Župčany - Filiálka Malý Šariš20.2.2020
Zmluva č. 2/2020 o poskytnutí dotácie - Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie, Župčany, Filiálka Malý Šariš20.2.2020
Zmluva č. 1/2020 o poskytnutí dotácie - Základná organizácia chovateľov poštových holubov Malý Šariš19.2.2020
Kúpna zmluva - PASTEL, spol. s r.o.18.2.2020
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadení na rok 202018.2.2020
NATUR-PACK, a.s. - Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov03.2.2020
Zmluva VVS21.1.2020
Dodatok č. 2 k ZoD č. 5/201913.1.2020
 DokumentDátum zverejnenia
Zmluva o službách vo verejnom záujme pri prevádzkovaní pravidelnej mestskej autobusovej dopravy23.12.2019
Dodatok č. 2 k ZoD - ZEPO, s.r.o.20.12.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 5/201919.12.2019
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č. 201915144 17.12.2019
Zmluva o dielo č. 06/10/2019 – Asfaltové úpravy na stavbe „Chodník a zastávková NIKA od cintorína po kostol v Malom Šariši“ – FEJPOL – Jozef Fejerčák21.10.2019
Zmluva o dielo č. 05/10/2019 – Stavebné úpravy plôch pri cintoríne v Malom Šariši – asfaltové úpravy – FEJPOL – Jozef Ferejčák21.10.2019
Dohoda o urovnaní17.10.2019
Zmluva o dielo č. 5-201914.10.2019
Zmluva č. 9/2019 o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej aktivity žiakov na rok 201910.10.2019
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb20.09.2019
Mandátna zmluva20.09.2019
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam ZIO/0263/30800/1020/201916.09.2019
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 6/2018 – NanoGT.sk, a.s.09.09.2019
Zmluva o dielo – kovové plotové konštrukcie na cintorín - Jozef Novotný09.09.2019
Zmluva č. 8/2019 o poskytnutí dotácie TJ Šľachtiteľ Malý Šariš03.09.2019
Zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich – LUNYS, s.r.o.30.08.2019
Zmluva o nájme č. 7/2019 – SP-TRANS, s.r.o. –umiestnenie banera na Obecných folklórnych slávnostiach30.08.2019
Nájomná zmluva – Dávid Štofaník – prenájom pozemku30.08.2019
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 1184/3150/2019 – Východoslovenská distribučná, a.s. 30.08.2019
Darovacia zmluva č. 2/2019 – Vector Parks Prešov (Malý Šariš), a.s.21.08.2019
Zmluva o využívaní stĺpov a vedenia obecného rozhlasu – CondorNet, s.r.o.20.08.2019
Hromadná licenčná zmluva SOZA20.08.2019
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 6/2018 – NanoGT, a.s.09.08.2019
Zmluva o nájme č. 3A-RP-0070719 – O.S.V.O. comp, a.s.07.08.2019
Zmluva o finančnom lízingu č. 9000228 – Slovenská sporiteľňa, a.s.10.07.2019
Rámcová kúpna zmluva – LUNYS, s.r.o.10.07.2019
Zmluva č. 6/2019 o poskytnutí dotácie – Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Pannny Mária Župčany, Filiálka Malý Šariš 10.07.2019
Darovacia zmluva KOSIT, a.s.28.06.2019
Kúpna zmluva č. 1/2019 „Traktor s príslušenstvom – na finančný lízing“ - Slavko Jurko – JS Agrotechnika28.06.2019
Zmluva č. 5/2019 o poskytnutí dotácie – Rímskokatolícka farnosť Nanebovzatia Panny Márie Župčany, Filiálka Malý Šariš 25.06.2019
Zmluva č. 529/2019/OK – poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK, program Kultúra20.06.2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 6/2018 – NanoGT.sk, a.s.17.06.2019
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – balík služieb Slovak Telekom, a.s.24.04.2019
Príkazná zmluva – Regionálne združenie miest a obcí Prešov – Šariš – dátum zverejnenia16.04.2019
Zmluva č. 3/2019 o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej aktivity žiakov na rok 2019 – Súkromné centrum voľného času ELBA – dátum zverejnenia08.04.2019
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej aktivity žiakov na rok 2019 - Gymnázium sv. Moniky Prešov21.03.2019
VSE Zmluva o združenej dodávke elektriny20.03.2019
Zmluva o predaji motorových palív SLOVNAFT, a. s.18.03.2019
Zmluva o poskytnutí služieb - výkup papiera28.02.2019
Zmluva č. VMI0202201909 – ENVI-PAK,a.s. triedený zber komunálneho odpadu14.02.2019
Zmluva o kontrolnej činnosti - EKOTEC,s.r.o.11.02.2019
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadení na rok 20196.02.2019
Zmluva o dielo - "Zber, odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu v obci Malý Šariš" KOSIT, a. s.04.02.2019
Zmluva o zriadení vecného bremena31.01.2018
Zmluva o poskytovaní právnych služieb28.01.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie - Slovenský zväz chovateľov poštových holubov Malý Šariš28.01.2019
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom28.01.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie JT Šľachtiteľ Malý Šariš24.01.2019
Zmluva o dielo "Malý Šariš - chodníky a zastávka od cintorína po kostol"12.01.2019
Mandátna zmluva - EKOGAS, s.r.o.07.01.2019
 DokumentDátum zverejnenia
Zmluva o dodávkach a odbere tovaru COOP Jednota Prešov
Zmluva 56/04 o výkone správy majetku obce verejnej kanalizácie - EKOSERVIS SLOVENSKO, s.r.o.
Zmluva o obchodných a dodávateľských podmienkach - MILK-AGRO, s.r.o.
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - O2
Zmluva Obec Petrovany
Zmluva o zabezpečení triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu19.12.2018
Zmluva o poskytovaní služieb17.12.2018
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb11.12.2018
Dodatok č. 9 k Zmluve o výkone vo verejnom záujme pri prevádzkovaní pravidelnej mestskej autobusovej dopravy25.10.2018
Zmluva o dielo "Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Malý Šariš"08.10.2018
Výzva na predloženie ponuky na predmet zákazky na stavebné práce: „Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Malý Šariš“31.08 .2018
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo "Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Malý Šariš"12.03.2020
Dodatok k zmluve - „Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Malý Šariš“16.09.2019
Harmonogram - „Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Malý Šariš“12.09.2019
Rozpočet - „Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Malý Šariš“12.09.2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku "Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Malý Šariš"17.10.2018
Zmluva o dielo "Rekonštrukcia MK Malý Šariš"23.10.2018
Zmluva o prenájme zariadenia18.10.2018
Zmluva o dielo "Malý Šariš - Prestrešenie zázemia futbalového ihriska"16.10.2018
Zmluva o dielo "Malý Šariš - dobudovanie kanalizácie III. etapa"09.10.2018
Zmluva o grantovom účte - Prima banka01.10.2018
Zmluva o dielo "Kanalizačný prepich Malý Šariš a Malý Šariš - zastávka MHD"21.09.2018
Zmluva o dielo19.09.2018
Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníctva pozemkov vo verejnom záujme na obec15.09.2018
Kúpna zmluva11.09.2018
Zmluva o ochrane osobných údajov24.08.2018
Zmluva o poskytnutí dotácie PSK14.08.2018
Zmluva o nájme č. 3A-RP-008071825.07.2018
Zmluva o poskytnutí peňažného daru - LINAK Slovakia s.r.o.25.07.2018
Zmluva o spracúvaní osobných údajov - Mesto Prešov, PaM29.06.2018
Zmluva o spracúvaní osobných údajov - Mesto Prešov, stavebný úrad29.06.2018
Zmluva o dielo - Gaskomplet Prešov24.05.2019
Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov REMEK, s.r.o.24.05.2019
Mandátna zmluva - stavebný dozor : Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Malý Šariš20.04.2018
Zmluva o dielo - Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Malý Šariš28.03.2018
Zmluva o podmienkach predaja GUNAREX, s.r.o.28.02.2018
Zmluva č. 2/2018 o poskytnutí dotácie Slovenský zväz chovateľov poštových holubov, Základná organizácia Malý Šariš27.02.2019
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej aktivity žiakov na rok 2018 - Mesto Prešov26.02.2019
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej aktivity žiakov na rok 2018 - Gymnázium sv. Moniky26.02.2019
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej aktivity žiakov na rok 2018 - ELBA20.02.2018
Zmluva č. 1/2018 o poskytnutí dotácie TJ Šľachtiteľ Malý Šariš19.02.2018
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadení na rok 201812.02.2018
Zmluva o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s.09.02.2019
Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci Malý Šariš12.01.2019
 • Audit
 • Zmluva o poskytovaní asistenčnej pomoci
 • Dodávka pitnej vody DS
 • Živičná úprava komunikácie
 • Poskytovanie služieb
 • Dodávka tovaru pre MŠ
 • Dodatok Slovak Telekom, a.s.
 • Výroba nábytku pre MŠ
 • Slovak Telekom
 • Recyklačný fond
 • Nakladanie s TKO
 • Dodatok č. 1
 • Dodávka plynu
 • Autobusová doprava
 • Zmluva o uverejnení
 • Kúpna zmluva
 • Poskytovanie služieb
 • Darovacia zmluva
 • Zmluva