Starosta obce je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce. Starosta obce je verejný činiteľ a jeho postavenie je vo viacerých smeroch osobité. Starosta obce zvoláva a riadi zasadnutie obecného zastupiteľstva a obecnej rady, podpisuje ich uznesenia, vykonáva obecnú správu, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám, uplatňuje a realizuje uznesenia obecného zastupiteľstva, rozhoduje o veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

Mgr. Stanislav Mathia

Bydlisko: Malý Šariš 474

Vzdelanie: absolvent Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove

Rodinný stav: ženatý, otec štyroch detí

Školenia, kurzy: Nadácia Antona Tunegu BratislavaKoordinácia zahraničnej pomoci, Interpersonálna komunikácia, Personálny manažment, Komunikačné zručnosti, Negociácia a asertivita, Spoločenský protokol,

Zamestnanie

 • 1982 – 1987 ZPA Prešov, 
 • 1987 – 1991 Agrostav Prešov , 
 • 1991 – 1995 Okresný úrad Prešov, 
 • 1995 – 2000 NsP J.A. Reimana, Klinika anestézilógie a intenzívnej medicíny
 • 1994 – 1998 ZÚPC, s.r.o. Prešov, – predseda Dozornej rady, 
 • 1998 – 2002 – člen predstavenstva Technických služieb a.s., Prešov
 • 2000 – 2002 TV com. Bratislava, 
 • 2002 – 2005 ICM Prešov, o.z., – riaditeľ
 • 2003 – 2004 Národná rada Slovenskej republiky Bratislava,  – asistent poslanca NR SR 
 • 2004 – 2009 Európsky parlament Strasburg, Brusel, regionálna kancelária Prešov -asistent poslanca Európskeho parlamentu 
 • 2007 – 2010 Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja -predseda správnej rady 
 • 2008 – 2016 Prudens, s.r.o., Prešov, -konateľ
 • 2010 – Samostatne zárobkovo činná osoba
 • 2010 – 2012 Slovenská pošta, a.s., generálne riaditeľstvo Banská Bystrica Úsek ľudských zdrojov, vedúci odboru vzdelávania
 • 2012 – 2016  Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica, pobočka Prešov Úsek ľudských zdrojov, auditor ľudských zdrojov
 • 2016 – 2017 AliHouse, s.r.o., obchodný riaditeľ,
 • 2017- 2018 Samostatne zárobkovo činná osoba
 • 11/2018 – Starosta obce Malý Šariš

Spoločenská a verejná angažovanosť v mestských organizáciách, samosprávnych orgánoch mesta Prešov, obce Malý Šariš a Prešovského samosprávneho kraja

 • (1994-1998) člen výboru mestskej Staré mesto v Prešove
 • (1994-1998) poslanec mesta Prešov, člen sociálno – bytovej komisie, člen výboru mestskej časti Staré mesto
 • (1998 – 2002) opätovne zvolený za poslanca mesta Prešov, člen sociálno – bytovej komisie, predseda výboru mestskej časti Staré mesto
 • (1998-2002) člen predstavenstva Technické služby a.s. Prešov, 
 • (2001-2005) člen komisie sociálnej pomoci VÚC Prešovského samosprávneho kraja, 
 • (2002-2005) člen komisie pre dopravu a výstavbu mesta Prešov,
 • (2003-2004) Národná rada Slovenskej republiky, asistent poslanca NR SR 
 • (2004-2009) Európsky parlament Strasburg, Brusel, regionálna kancelária Prešov -asistent poslanca Európskeho parlamentu 
 • (2005-2009) Člen Rady Prešovského samosprávneho kraja -predseda Komisie školstva, telesnej výchovy a športu Prešovského samosprávneho kraja, -člen Krajskej školskej rady Prešovského samosprávneho kraja, -predseda Správnej rady Agentúry regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja,  
 • (2006 – 2010) poslanec Obecného zastupiteľstva v Malom Šariši, zástupca starostu obce Malý Šariš, predseda komisie pre financie,  výstavbu a životné prostredie
 • (2010 – 2012) člen pracovnej skupiny pre tvorbu normatívov študijných a učebných odborov pri Štátnom inštitúte odborného vzdelávania Bratislava
 • (2010 – 2012) Žilinská Univerzita – zadávateľ tém, externý konzultant a  vedúci  bakalárskych a diplomových prác v oblasti riadenia ľudských zdrojov a personalistiky. 
 • (2010 – 2014 ) poslanec Obecného zastupiteľstva v Malom Šariši, člen komisie financií, výstavby a životné prostredie
 • 2018 – zvolený za starostu obce Malý Šariš
 • 2019 – člen Rady Spoločného obecného úradu v Prešove