VZNDokumentDátum zverejnenia
VZN č. 4/2023
VZN č. 4/2023, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Malý Šariš15.12.2023
VZN č. 3/2023
VZN č. 3/2023, ktorým sa zrušuje VZN obce Malý Šariš č. 5/2020 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií obce Malý Šariš na úseku školstva15.12.2023
VZN č. 2/2023
VZN č. 2/2023 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Malý Šariš15.12.2023
VZN č. 1/2023
VZN č. 1/2023, ktorým sa mení VZN č. 5/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Malý Šariš13.06.2023
VZN č. 9/2022
VZN č. 9/2022 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2020 Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Malý Šariš16.12.2022
VZN č. 8/2022
VZN č. 8/2022 o miestnom poplatku za rozvoj16.12.2022
VZN č. 7/2022
VZN č. 7/2022 ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2020 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Malý Šariš16.12.2022
VZN č. 6/2022
VZN č. 6/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Malý Šariš č. 1/2016 o poskytovaní sociálnych služieb v dennom stacionári a o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby16.12.2022
VZN č. 5/2022
VZN č. 5/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Malý Šariš16.12.2022
VZN č. 4/2022
VZN č. 4/2022 o názvoch ulíc a iných verejných priestranstiev v obci Malý Šariš11.07.2022
VZN č. 3/2022
VZN č. 3/2022 o pravidlách času predaja v obchode a čase prevádzky služieb11.07.2022
VZN č. 2/2022
VZN č. 2/2022 o činnostiach, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste na území obce Malý Šariš11.07.2022
VZN č. 1/2022
VZN obce Malý Šariš č. 1/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi13.04.2022
VZN č. 4/2021
VZN obce Malý Šariš č. 4/2021 o organizácii miestneho referenda17.12.2021
VZN č. 3/2021
VZN č. 3/2021, ktorým sa mení VZN obce Malý Šariš č. 6/2020 o miestnom poplatku za rozvoj25.11.2021
VZN č. 2/2021
VZN č. 2/2021 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Malý Šariš30.08.2021
VZN č. 1/2021
VZN 1/2021, ktorý sa vyhlasuje Záväzná časť ÚP Malý Šariš ZaD č. 4/202130.08.2021
VZN č. 7/2020
ktorým sa mení VZN č. 2/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Malý Šariš15.12.2020
VZN č. 6/2020
o miestnom poplatku za rozvoj15.12.2020
VZN č. 5/2020
o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií obce Malý Šariš na úseku školstva15.12.2020
VZN č. 4/2020
o poskytovaní opatrovateľskej služby15.12.2020
VZN č. 3/2020
Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Malý Šariš15.12.2020
VZN č. 2/2020
o miestnych daniach a o miestnych poplatkoch na území obce Malý Šariš15.12.2020
VZN č. 1/2020
VZN obce Malý Šariš č. 1/2020, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu obce Malý Šriš, Zmeny a dolplnky č. 3/201912.06.2020
VZN č. 6/2019
ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce Malý Šariš č. 1/2016 o poskytovaní sociálnych služieb v dennom stacionári a o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby16.12.2019
VZN č. 5/2019
ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Malý Šariš16.12.2019
VZN č. 4/2019
Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Malý Šariš09.12.2019
VZN č. 3/2019
o užívaní verejných priestranstiev v obci Malý Šariš09.12.2019
VZN č. 2/2019O výške príspevkov na čiastočnú úhradu výdavkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Malý Šariš.15.08.2019
VZN č. 1/2019O podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Malý Šariš15.04.2019
VZN č. 2/2017Územného plánu obce Malý Šariš, Zmeny a doplnky č. 2/201621.11.2017
VZN č. 1/2016o poskytovaní sociálnych služieb v dennom stacionári a o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby27.09.2016
VZN č. 1/2015Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Malý Šariš09.10.2015
VZN č. 1/2014O miestnych daniach a miestom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Malý Šariš28.11.2014
VZN č. 1/2013 O chove, vodení a držaní psov na území obce Malý Šariš28.06.2013
VZN č. 1/2011O čistote obce a verejnom poriadku30.06.2011
VZN č. 1/2006 O podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Malý Šariš30.04.2006
VZN č. 3/2005 O zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu na území obce Malý Šariš17.12.2005
VZN č. 2/2003 O poskytovaní opatrovateľskej služby a o úhrade za túto opatrovateľskú službu na území obce Malý Šariš01.04.2003